Fem ma­end ar­re­ste­ret i Tys­kland for mat­ch­fixing i Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VA­ER­RE END DO­PING En dansk fod­bold­spil­ler har an­gi­ve­ligt med­vir­ket til mat­ch­fixing. En ban­de på fem mand er i Tys­kland til­talt for at stå bag ma­ni­pu­la­tion med fle­re kam­pe, og iføl­ge den ty­ske ankla­ger har de blandt an­dre be­talt en FC Vestsja­el­land-spil­ler for at ta­be to kam­pe.

Iføl­ge den ty­ske avis Stutt­g­ar­ter Zei­tung skul­le de fem ma­end ha­ve be­talt den unavn­giv­ne FC Vestsja­el­land­spil­ler for at ta­be til Es­b­jerg i novem­ber 2014 og til FC Kø­ben­havn i for­å­ret 2015.

Kam­pen mod Es­b­jerg blev tabt 1-4 - og den skul­le ban­den ha­ve tjent 134.000 kr. på. Kam­pen mod FC Kø­ben­havn skul­le an­gi­ve­ligt dre­je sig om kø­ben­hav­ner­nes 1-0-sejr i maj - og den kamp skul­le ban­den iføl­ge ankla­ge­ren ha­ve tjent over én mio. kr. på.

Be­sty­re­ren på det sted, hvor de fem mand hav­de spil­let, skul­le dog ha­ve na­eg­tet at ud­be­ta­le me­re end 220.000 kr. på grund af mista­en­ke­lig ad­fa­erd i spil­møn­ste­ret. Det fik ban­den til at true man­den, der dog ik­ke lod sig pres­se.

I ste­det blev de fem ma­end an­holdt kort tid ef­ter. Po­li­ti­et i Bo­chum var ble­vet op­ma­er­k­som­me på dem, da en af de til­tal­te hav­de talt i te­le­fon med en tid­li­ge­re dømt for mat­ch­fixing. De skul­le ha­ve talt om at ma­ni­p­u­le­re med fle­re kam­pe - men desva­er­re for ban­den blev man­dens te­le­fon af­lyt­tet. Der­med kun­ne po­li­ti­et slå til. Sygt De til­tal­te skul­le og­så ha­ve for­søgt at fixe to ty­ske kam­pe, men i det ene til­fa­el­de end­te kam­pen uaf­gjort i ste­det for et ne­der­lag til SG Son­nen­hof, som de hav­de spil­let på.

Ty­ske Bild har tid­li­ge­re skre­vet, at den på­ga­el­den­de FC Vestsja­el­land-spil­ler skul­le ha­ve få­et knap 500.000 kr.

BT har tid­li­ge­re talt med Vestsja­el­lands sport­s­di­rek­tør, Ja­cob ’Gaxe’ Gre­ger­sen, om sa­gen, men han af­vi­ser et hvert kend­skab til den.

»Jeg ken­der ik­ke no­get som helst til no­gen sag. I min tid i Vestsja­el­land kan jeg ik­ke gen­ken­de et bil­le­de af mat­ch­fixing. Vi har tabt man­ge kam­pe, men det har ik­ke no­get med mat­ch­fixing at gø­re,« si­ger Ja­cob ’Gaxe’ Gre­ger­sen, der har va­e­ret i klub­ben si­den de­cem­ber 2014.

»Jeg sy­nes, mat­ch­fixing er det on­de­ste, der kan va­e­re i sport. Det er va­er­re end do­ping. Jeg el­sker fod­bold så højt, og jeg sy­nes, det er så sygt, at der er mat­ch­fixing. Jeg kan slet ik­ke få luft.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.