Dela­ney ska­det

FC Kø­ben­havns kap­ta­jn må hol­de tre ugers pau­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

hjem­mesi­de.

»Di­ag­no­sen er, at der ik­ke er re­vet no­get i styk­ker i kna­e­et, men det in­der­ste led­bånd i ven­stre knae er sva­ert ir­ri­te­ret. Det be­ty­der nor­malt en kamp­pau­se på tre uger, men den kan vi­se sig at bli­ve kor­te­re af­ha­en­gig af hans re­sti­tu­tion. Dela­ney vil dog ik­ke bli­ve klar til kam­pen mod Vi­borg FF på søn­dag i Te­lia Par­ken,« skri­ver FCK. An­tons­son og­så ude Ud­over Tho­mas Dela­ney fik FC Kø­ben­havn og­så Mi­ka­el An­tons­son ska­det i kam­pe­ne mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge. For­svars­spil­le­ren måt­te ud­gå med en ska­de i lå­ret, men det er end­nu uvist, hvor lang tid sven­ske­ren må sid­de uden­for.

»Han ud­gik af det før­ste mø­de mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge, og her er der ta­le om et riv i en tid­li­ge­re ska­de. Han vil nu bli­ve vur­de­ret fra dag til dag i for­hold til, hvor­når han igen er helt klar til kamp,« skri­ver FC Kø­ben­havn.

Ludwig Au­gustin­s­son, der måt­te mel­de af­bud til det sven­ske U21lands­hold, er der­i­mod ble­vet sin ska­de kvit og er klar til FC Kø­ben­havns kamp mod Vi­borg på søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.