Magnus­sen og F1-klau­su­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ET RE­SER­VE­KØ­RER-JOB STÅR højt på Ke­vin Magnus­sens øn­ske­li­ste for 2016. At bli­ve re­ser­ve­kø­rer hos Wil­li­ams vil­le va­e­re op­ti­malt, for her kan han bru­ge na­e­ste sa­e­son til at kø­re sig i stil­ling til et fast sa­e­de i 2017, hvor jeg er over­be­vist om, at en­ten Valt­te­ri Bot­tas el­ler Fe­lipe Mas­sa for­la­der tea­met.

Men hvis det ik­ke skul­le lyk­kes at bli­ve re­ser­ve­kø­rer hos Wil­li­ams el­ler et an­det for­nuf­tigt team, be­ty­der det ik­ke, at alt For­mel 1-håb er ude for Ke­vin Magnus­sen. Dét gik op for mig, da jeg i we­e­ken­den i São Paulo spi­ste frokost med Al­ber­to Antonini. Han er en man­ge­årig kol­le­ga, der op til den­ne sa­e­son tog skrid­tet til ’den an­den si­de’ – fra For­mel 1-jour­na­list hos det ita­li­en­ske uge­blad Au­tosprint til job­bet som pres­se­chef hos Fer­ra­ri. JEG HAV­DE SELV­FØL­GE­LIG Ke­vin Magnus­sen i bag­ho­ve­det, da jeg spurg­te til Fer­ra­ris re­ser­ve­kø­rer­pla­ner for 2016 – tea­mets nu­va­e­ren­de re­ser­ve­kø­rer, Este­ban Gu­tiér­rez, skif­ter jo til det nye Haas-team.

Her kom Antonini med en tan­ke­va­ek­ken­de ud­ta­lel­se.

»Re­ser­ve­kø­rer-job­bet har mi­stet me­get af sin be­tyd­ning,« sag­de han.

»Det er ik­ke no­get, der står sa­er­ligt højt på vo­res pri­o­ri­tets­li­ste for na­e­ste år.«

Hans ar­gu­ment var, at test­mu­lig­he­der­ne i dag er så be­gra­en­se­de, at re­ser­ve­kø­rer­ne sja­el­dent kom­mer bag rat­tet i an­det end si­mu­la­to­ren. Dén sang kan Ke­vin Magnus­sen syn­ge med på ef­ter 2015. Det blev me­re in­ter­es­sant, da Antonini på­pe­ge­de, at et re­ser­ve­kø­rer-job hel­ler ik­ke er en ga­ran­ti for at kom­me på ba­nen, hvis en af de fa­ste kø­re­re bli­ver for­hin­dret. Han kom med et par go­de ek­semp­ler: Da Fe­lipe Mas­sa i 2009 blev al­vor­ligt ska­det i Un­garn, hav­de Fer­ra­ri Luca Ba­do­er som test- og re­ser­ve­kø­rer. For Ba­do­er, der var en loy­al Fer­ra­ri-re­ser­ve i om­kring 10 år, var der ta­le om en ka­em­pe chan­ce. Men han fik ét løb, hvor han slet ik­ke nå­e­de at kom­me op i om­drej­nin­ger ef­ter si­ne man­ge år på re­ser­ve­ba­en­ken – så køb­te Fer­ra­ri Gi­an­car­lo Fi­si­chel­la fri fra For­ce In­dia og send­te Ba­do­er til­ba­ge på re­ser­ve­ba­en­ken. NO­GET LIG­NEN­DE SKE­TE i 2013 hos Lo­tus. Ki­mi Räik­kö­nen meld­te af­bud til sa­e­so­nens to sid­ste løb, og re­ser­ve­kø­rer og GP2-me­ster Davi­de Val­sec­chi var­me­de op til sin For­mel 1-de­but. Men li­ge­som Fer­ra­ri med Ba­do­er, kon­klu­de­re­de Lo­tus-le­del­sen, at en kø­rer uden ak­tu­el løb­ser­fa­ring fra For­mel 1 var for stor en risko. De hy­re­de i ste­det fin­nen Heik­ki Kova­lai­nen som stand-in for lands­man­den Räik­kö­nen.

Hvis Ke­vin Magnus­sen ik­ke får et of­fi­ci­elt re­ser­ve­kø­rer-job i For­mel 1 2016, vil han va­e­re en op­lagt kan­di­dat for et­hvert team, der plud­se­lig får brug for en stan­din. Der­for skal han hu­ske at få en ’F1-klau­sul’ ind­fø­jet i den sport­s­vogn­sel­ler stan­dard­vogns-kon­trakt, han even­tu­elt un­der­skri­ver for 2016: Hvis der plud­se­lig op­står en For­mel 1-chan­ce, skal han va­e­re fri til at ta­ge den. Den slags klau­su­ler er helt nor­ma­le og bur­de ik­ke få en frem­ti­dig ar­bejds­gi­ver til at stej­le. Den un­der­stre­ger jo dy­best set kun, at dan­ske­ren hø­rer hjem­me i kon­ge­klas­sen. SÅ MED HEN­SYN til Ke­vin Magnus­sen og For­mel 1 2016 må plan A va­e­re et sa­e­de hos Ma­nor. Plan B er et of­fi­ci­elt re­ser­ve­kø­rer-job og Plan C er en sa­e­son som ’For­mel 1-fre­elan­cer’, der er klar til at sprin­ge ind i et­hvert af de 11 team.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.