BIL­LI­GE­RE BO­LIG BIL­LI­GE­RE BIL

Se hvad DU spa­rer

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

»Jeg har ar­me­ne i vej­ret,« si­ger Mia Es­per­sen. Hun er en af de tu­sind­vis af bo­li­ge­je­re, der får gla­e­de af, at grund­skyl­den fast­fryses na­e­ste år.

I 2016 skul­le Mia Es­per­sen ha­ve be­talt om­kring 51.000 kr. i grundskyld for sit lil­le, hvi­de hus i Snek­ker­sten syd for Hels­in­gør. Med re­ge­rin­gens af­ta­le i går om fi­nans­lo­ven med de tre an­dre par­ti­er i blå blok slip­per hun med at skul­le be­ta­le det sam­me som i år, nem­lig lidt over 46.000 kr. Mia Es­per­sen får der­med en ’ge­vinst’ på 4.500 kr.

Bo­li­ge­jer­ne på Fre­de­riks­berg og i Kø­ben­havn er blandt dem, som får størst gla­e­de af fast­frys­nin­gen, der i før­ste om­gang ga­el­der for 2016. Den ko­ster 750 mio. kr.

Kyst­ba­ne­tog i bag­ha­ven

»Det er su­per fru­stre­ren­de, at grund­skyl­den er så høj. Det er kun for­di, jeg har min fa­mi­lie og om­gangskreds her i Snek­ker­sten, at jeg bli­ver bo­en­de. El­lers var jeg for la­engst flyt­tet til et bil­li­ge­re om­rå­de,« si­ger Mia Es­per­sen.

Hen­des hus lig­ger på en ko­te­let­grund op til kyst­ba­ne­to­get fra Hels­in­gør til Kø­ben­havn. Hvert 10. mi­nut drø­ner to­get ta­et for­bi stu­en, og der­for vir­ker det ek­stra uri­me­ligt på hen­de, at grund­skyl­den er så høj.

»Her­lig­heds­va­er­di­en er ik­ke hø­je­re her end så man­ge an­dre ste­der. Vi har to­get li­ge i bag­ha­ven, og vi har ik­ke ha­vud­sigt. Før bo­e­de vi i Al­bert­slund, og dér be­tal­te vi kun 19.000 kr. i grundskyld. Det er ab­surd, at det skal va­e­re så ska­evt. Det her lug­ter lidt af, at det er en mis­un­del­ses­skat. Der er man­ge smuk­ke ste­der på Fyn og i Jyl­land, hvor man slet ik­ke be­ta­ler li­ge så me­get som herop­pe,« si­ger Mia Es­per­sen.

Fast­frys­nin­gen af grund­skyl­den har la­en­ge va­e­ret en kon­ser­va­tiv ma­er­kesag, og par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) kun­ne na­e­sten ik­ke va­e­re i sig selv af gla­e­de, da han i går var med til at pra­e­sen­te­re af­ta­len.

»Jeg har stå­et her og sagt ’grundskyld, grundskyld, grundskyld’ jeg ved ik­ke hvor man­ge gan­ge,« si­ger han.

Fast­frys­nin­gen be­ty­der, at bo­li­ge­jer­ne skal be­ta­le det sam­me be­løb i kro­ner og øre i 2016 som i 2015 ved en ua­en­dret grund­skyldspro­mil­le i kom­mu­ner­ne.

Gla­de bil­e­je­re

De an­dre vin­de­re i fi­nans­lo­ven er bil­e­jer­ne.

Li­be­ral Al­li­an­ce fik øn­sket om la­ve­re re­gi­stre­rings­af­gift på bi­ler op­fyldt. Re­gi­stre­rings­af­gif­ten sa­et­tes ned fra 180 pro­cent til 150 pro­cent for per­son­bi­ler og mo­tor­cyk­ler, og det fik par­tiets for­mand An­ders Samu­el­sen til at si­ge, ’at det na­er­mest er en smuk fi­nans­lov’.

An­dre ho­ved­punk­ter i af­ta­len er, at der af­sa­et­tes 2,4 mia. kr. til me­re sund­hed for isa­er ae­l­dre pa­tien­ter på sy­ge­hu­se­ne. Pen­ge­ne skal gå til hur­ti­ge­re ud­red­ning og be­hand­ling, ind­sats for de­men­te og ae­l­dre me­di­cin­ske pa­tien­ter, samt et løft til fø­de­af­de­lin­ger­ne.

FOTO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Til høj­re er det fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Frederiksen, der nu har af­slut­tet fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne. Bo­li­ge­jer­ne bli­ver de sto­re vin­de­re .

FOTO: MAT­HI­AS LØV­GRE­EN BO­JE­SEN

Mia Es­per­sen i Snek­ker­sten slip­per for en stig­ning i grund­skyl­den på 4.500 kr. na­e­ste år. Men helt til­freds er hun ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.