FOR­TRY­DER SEX PÅ TV

Der var sta­er­ke fø­lel­ser i luf­ten på Ole An­der­sens gård i Kol­ding, da gårs­da­gens af­snit af TV2s po­pu­la­e­re dat­ing­pro­gram ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ rul­le­de over ska­er­men.

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen | mjes@bt.dk

Min­dre end ét døgn ef­ter at land­man­dens tre ud­valg­te sing­le-kvin­der var flyt­tet hjem til ham, valg­te den 48-åri­ge Sus­an­ne An­to­ni Ni­el­sen at pak­ke sin kuf­fert og for­la­de pro­gram­met. For­kla­rin­gen lød, at par­rets va­er­di­er var for for­skel­li­ge, men til BT forta­el­ler den 53-åri­ge land­mand, hvad der i vir­ke­lig­he­den fik den 48-åri­ge sy­geple­jer­ske fra Hor­sens til at tra­ek­ke sig fra pro­gram­met, som over 600.000 dan­ske­re ser hver uge. Et pro­gram, hvor fem sing­le-kvin­der kaemper om at bli­ve de en­li­ge land­ma­ends ud­kår­ne.

Li­ge net­op kam­pen om Ole An­der­sens gun­st blev dog for me­get for Sus­an­ne An­to­ni Ni­el­sen. Det blev hun klar over, da hun fandt ud af, at ri­va­len Gitte hav­de haft sex med den 53-åri­ge land­mand, hvis liv de beg­ge ka­em­pe­de om at bli­ve en del af.

Vil­le ba­re si­ge god­nat

Sel­ve ak­ten var dog hel­ler ik­ke just plan­lagt, forta­el­ler Ole An­der­sen. Egent­lig vil­le han ba­re si­ge god­nat til si­ne tre over­nat­ten­de ga­e­ster, men da ri­va­ler­ne Ali­ce og Gitte bød ham in­den­for i de­res seng, var til­bud­det alt for godt til at si­ge nej til, forta­el­ler han gri­nen­de.

»Jeg stak li­ge ho­ve­d­et in­den­for for at si­ge god­nat til dem, og så lå de der og pjat­te­de og sag­de, at jeg ba­re kun­ne la­eg­ge mig ind til dem, for der var li­ge plads til mig imel­lem dem. ’Nå’, ta­enk­te jeg. Og så måt­te jeg jo li­ge ta­ge dem på or­det. Ali­ce gik så ef­ter­føl­gen­de ind i mit sove­va­e­rel­se, og så blev jeg og sov sam­men med Gitte,« si­ger han.

Over for BT ud­dy­ber Ole An­der­sen, at be­teg­nel­sen ’sove sam­men med Gitte’, som det blev ud­lagt i ud­sen­del­sen, ind­be­fat­te­de sex:

»Vi sov ik­ke ba­re sam­men, hvis man kan si­ge det så­dan. Og når nu jeg kom­mer i swin­ger-mil­jø­et, lå det ik­ke så fjer­nt for mig. Men det var ik­ke li­ge plan­lagt,« til­fø­jer han.

Ak­ti­vi­te­ten lag­de da og­så en da­em­per på stem­nin­gen mel­lem par­ret og de an­dre kvin­de­li­ge del­ta­ge­re da­gen der­på, forta­el­ler han.

Isa­er ef­ter at Sus­an­ne An­to­ni Ni­el­sen fandt ham og Gitte lig­gen­de i hin­an­dens ar­me:

»Gitte og jeg var ik­ke li­ge stå­et op, og så stak de li­ge ho­ve­d­et ind. ’Ups’, ta­enk­te jeg. Isa­er for Sus­an­ne var det li­ge lidt for me­get. Det var nok li­ge i det øje­blik, hun tog be­slut­nin­gen, og det er fair nok. Men hun blev da li­ge og hil­ste af, og det var så det,« forta­el­ler han om op­le­vel­sen. ’Ik­ke helt op­ti­malt’ For Ole An­der­sen be­tød det ik­ke al­ver­den, at Sus­an­ne An­to­ni Ni­el­sen valg­te at tra­ek­ke sig fra pro­gram­met før tid, for han føl­te al­li­ge­vel ik­ke, at ke­mi­en mel­lem dem var til ste­de, forta­el­ler han.

Al­li­ge­vel er­ken­der han, at han lod sig ri­ve med, og at det var en dår­lig be­slut­ning at ha­ve sex med én af de øv­ri­ge del­ta­ge­re, in­den op­ta­gel­ser­ne til pro­gram­met var slut:

»Det var ik­ke helt op­ti­malt, så jeg ae­r­grer mig da over det. Men det hav­de ik­ke aen­dret no­get på ud­fal­det i den sid­ste en­de, og så er der god un­der­hold­nings­va­er­di i det. Men hvis jeg kun­ne la­ve det om, vil­le jeg hol­de mig lidt me­re til pro­gram­mets spil­le­reg­ler, så det var mig, der be­stem­te,

Så lå de der og pjat­te­de og sag­de, at jeg ba­re kun­ne la­eg­ge mig ind til dem, for der var li­ge plads til mig imel­lem dem

Ole An­der­sen, land­mand

hvem der skul­le hjem,« si­ger Ole An­der­sen.

I sid­ste uges pro­gram lød det el­lers fra den 53-åri­ge land­mand, at han na­e­re­de sta­er­ke fø­lel­ser for den 48-åri­ge Sus­an­ne An­to­ni Ni­el­sen, og at det var hen­de, han vil­le va­el­ge, hvis han skul­le ta­ge en be­slut­ning på det tids­punkt. Den ud­ta­lel­se har han dog fortr­udt si­den, forta­el­ler han:

»Man kom­mer jo til at si­ge me­get un­der­vejs i så­dan en se­an­ce, så det tog nok lidt over­hånd. Sus­an­ne er en frisk pi­ge, og hun hav­de va­e­ret gift med en land­mand før, så hun vid­ste lidt, hvad det dre­je­de sig om. Men der­for skal der al­li­ge­vel va­e­re en ke­mi, og jeg sag­de det nok ba­re for at plea­se. Jeg er me­get kon­flikt­sky, og jeg vil ger­ne gø­re al­le til­fred­se, men det kan man slet ik­ke i så­dan et pro­gram,« si­ger han.

Du kan se, hvor­dan det går Ole An­der­sen og de øv­ri­ge land­ma­end i de­res kamp for ka­er­lig­he­den i na­e­ste af­snit af ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ på tors­dag klok­ken 20.00 på TV2.

Vi sov ik­ke ba­re sam­men, hvis man kan si­ge det så­dan. Når nu jeg kom­mer i swin­ger­mil­jø­et, lå det ik­ke så fjer­nt for mig. Men det var ik­ke li­ge plan­lagt

Ole An­der­sen, land­mand

PR FOTO

Her ses Sus­an­ne An­to­ni Ni­el­sen sam­men med land­man­den Ole An­der­sen i hans stald i Kol­ding, da alt var fryd og gam­men, in­den hun valg­te at tra­ek­ke sig fra sa­e­son 2 af pro­gram­met ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.