Eli­mi­ne­ret

BT - - NYHEDER -

SID­STE AKT ef­ter­ret­nings­va­e­sen har for­pur­ret si­den for­å­ret 2015, ser det ud til, at Ab­del­ha­mid Abaa­oud kan sa­et­tes i for­bin­del­se med fi­re,« sag­de den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve i går.

Ab­del­ha­mid Abaa­oud var bl.a. med til at plan­la­eg­ge an­gre­bet mod et højha­stig­hed­s­tog i au­gust i år. Ger­nings­man­den Ay­oub El Kha­zza­ni åb­ne­de ild i to­get og nå­e­de at såre en mand, in­den han blev over­man­det og tvun­get ned på gul­vet af tre ame­ri­ka­ne­re og en bri­te.

Si­den de nå­des­lø­se ter­r­or­an­greb for en uge si­den har de fran­ske myn­dig­he­der sat alt ind på at fan­ge Ab­del­ha­mid Abaa­oud.

Fran­ske eli­te­sol­da­ter for­søg­te som led i den jagt tid­lig onsdag mor­gen at tra­en­ge ind i en lej­lig­hed i Pa­ris-for­sta­den Ab­del­ha­mid Abaa­oud blev født i Bel­gi­en og vok­se­de op i Mo­len­be­ek, en for­stad til Bruxel­les, som søn af en bu­tik­se­jer fra Ma­rok­ko. I 2014 slut­te­de han sig til Is­la­misk Stat og blev kendt, da han duk­ke­de op i en vi­deo, hvor han kør­te en bil la­stet med dø­de krop­pe fra en mas­se­hen­ret­tel­se. Fle­re me­di­er be­skrev ham som en af Is­la­misk Stats mest ak­ti­ve bød­ler. Des­u­den skal han ha­ve re­k­rut­te­ret sin egen bror, Yo­u­nes Abaa­oud, der på tids­punk­tet kun var 13 år og der­med var en af de yng­ste kri­ge­re for Is­la­misk Stat. Ab­del­ha­mid Abaa­oud blev 28 år. Saint-De­nis, hvor de blev mødt med hård modstand. Eli­te­sol­da­ter­nes be­lej­ring ud­vik­le­de sig til et in­fer­no af eks­plo­sio­ner og hef­ti­ge ild­kam­pe. Pra­le­de Ak­tio­nen end­te med mindst to dra­eb­te ter­r­o­ri­ster. Syv ma­end og en kvin­de blev an­holdt i og uden for lej­lig­he­den. Fem be­tjen­te blev sår­et. Po­li­ti­et un­der­søg­te i går mur­brok­ker­ne i et for­søg på at fin­de fle­re lig.

Iføl­ge den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster spil­le­de Ab­del­ha­mid Abaa­oud en ’nøg­lerol­le’ i fre­da­gens ter­r­or­an­greb i Pa­ris, der ko­ste­de mindst 132 per­so­ner li­vet og sår­e­de om­kring 300.

I fe­bru­ar pra­le­de den bel­gisk­fød­te ter­r­o­rist over­for Is­la­misk Stats pro­pa­gan­da­ma­ga­sin med, at han på trods af at va­e­re ef­ter­søgt al­li­ge­vel kun­ne rej­se frem og til­ba­ge fra Sy­ri­en til Bel­gi­en, som det pas­se­de ham.

»Mit navn og bil­le­de var overalt i nyhe­der­ne, og al­li­ge­vel lyk­ke­des det mig at bli­ve i de­res hjem­land, plan­la­eg­ge ope­ra­tio­ner imod dem og sik­kert rej­se va­ek, når det blev nød­ven­digt,« sag­de han til ma­ga­si­net. Tip fra ud­lan­det Det var ef­ter­ret­nin­ger fra et land uden­for Eu­ro­pa, der pe­ge­de på, at ter­r­o­ri­ster­ne be­fandt sig i lej­lig­he­den i det nord­li­ge Pa­ris, sag­de in­den­rigs­mi­ni­ste­ren i går. Der­for var hans bud­skab klart. De eu­ro­pa­ei­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster er ik­ke go­de nok til at sam­ar­bej­de.

»Al­le må for­stå, at det ha­ster. At Eu­ro­pa våg­ner op, or­ga­ni­se­rer sig og for­sva­rer sig selv mod ter­r­ortrus­len.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.