Dansk elgskov – el­gen er til­ba­ge, og der er fle­re på vej...

BT - - NYHEDER -

dy­rear­ter til Dan­mark, som tid­li­ge­re har le­vet her. Gan­ske som el­ge­ne bli­ver nog­le sat ud - ek­sem­pel­vis muntjak (lil­le asi­a­tisk hjort, red.) - mens an­dre, f.eks. ul­ve, er ind­van­dret fra Tys­kland.

De nye dyr er over­ve­jen­de rig­tig godt for den dan­ske na­tur, me­ner Jens-Chri­sti­an Sven­ning, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Biosci­en­ce på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

»Der er en ra­ek­ke dyr, som fak­tisk hø­rer til her, og det er ude­luk­ken­de po­si­tivt. Der kom­mer dog og­så dyr, som muntjak, der ik­ke hø­rer til her, og der kan man ri­si­ke­re ne­ga­ti­ve ef­fek­ter, for­di den for ek­sem­pel ta­ger fø­de fra an­dre ar­ter. Men nog­le af de nye ar­ter pas­ser fint sam­men med de gam­le ar­ter,« si­ger Jens-Chri­sti­an Sven­ning.

Den be­gej­string de­ler Lars Hvidt­feldt, vi­ce­for­mand for Land­brug & Fø­de­va­rer, ik­ke. Isa­er ul­ven og ba­e­ve­ren er land­ma­en­de­ne tra­et­te af. Ul­ven, for­di den ae­der hus­dyr, ba­e­ve­ren, for­di dens da­em­nin­ger kan fø­re til over­svøm­me­de mar­ker.

»Jeg sy­nes, at det er vig­tigt at hu­ske på, at vi bor ta­et­te­re i dag, og at land­ska­bet ik­ke ser ud, som det gjor­de for fle­re hund­re­de år si­den. Vi har ik­ke de are­a­ler, som fle­re af dy­rear­ter­ne kra­e­ver,« si­ger Lars Hvidt­feldt.

Pro­fes­sor Jens-Chri­sti­an Sven­ning kan dog ik­ke helt føl­ge be­kym­rin­ger­ne:

»Der kan sag­tens va­e­re kon­flik­ter, men så er vi nødt til at ud­vik­le nog­le po­li­tik­ker og love, så land­ma­en­de­ne kan få kom­pen­sa­tion, hvis dy­re­ne ek­sem­pel­vis spi­ser af de­res mar­ker.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.