De over­se­te børn

BT - - NYHEDER -

SMIL­fon­den er en fri­vil­lig for­e­ning, som har fo­kus på at gi­ve sy­ge børn no­get at smi­le ad. Fon­den blev stif­tet i 2014 og be­gynd­te med fe­ster i Kø­ben­havn, men med ti­den er der og­så ble­vet holdt fe­ster på H.C. An­der­sen Bør­ne­ho­spi­tal i Oden­se og på Aal­borg Ho­spi­tal. ’Når det he­le er no­get lort’ Jour­na­list og tv-va­ert Sisse Fisker er stif­ter af SMIL­fon­den, og hun ken­der net­op fø­lel­sen af at ha­ve sy­ge børn, for beg­ge hen­des søn­ner er nem­lig tid­li­ge­re ble­vet ope­re­ret på Rigs­ho­spi­ta­let - den ene da han blot var en må­ned gam­mel. Men iføl­ge va­er­tin­den er det ik­ke kun en fest for de el­lers over­se­te børn:

»Det er og­så et sted, hvor fora­el­dre­ne gør me­get ud af at hol­de sam­men. De ken­der al­le sam­men den fø­lel­se af at va­e­re her, når det he­le er no­get lort. Og de ny­der at kø­re he­r­ind til en fest, hvor man ik­ke be­hø­ver at ta­le om at fa­ste, nå­le og narko­se,« si­ger Sisse Fisker.

Og der var kun smil at spo­re hos bør­ne­ne, som var me­get be­gej­stre­de for tryl­le­kunst­ner Hen­rik Sva­neki­a­er og sku­e­spil­ler Se­ba­sti­an Klein, der un­der­holdt med ver­dens far­lig­ste dyr. Ef­ter­fulgt af san­ge­ren Xan­der og til slut Djä­mes Braun som en over­ra­skel­se.

»Der er fak­tisk lidt fle­re børn med den­ne gang og lidt me­re un­der­hold­ning. Vi hav­de jo la­vet en over­ra­skel­se for at se, hvor­dan de re­a­ge­re­de på det med Djä­mes Braun - det var et ri­me­ligt stort hit, må man si­ge,« si­ger va­er­tin­den og hen­ty­der til jub­len fra bør­ne­ne, da grup­pens sto­re hit ’Fug­le’ kom på.

For­u­den mu­sik og tryl­le­kunst blev der ud­delt ga­ver, og del­ta­ger­ne var gla­de for fe­sten:

»To af bør­ne­ne i kø­re­stol kom ind al­le­re­de 14.30 og hav­de blom­ster med til mig og sag­de, at jeg skul­le vi­de, at det be­ty­der så me­get, at de får en fest. At man gi­der la­ve no­get for dem,« si­ger Sisse Fisker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.