Baywatch ven­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

BADENYMFER Hvis man er en af de man­ge dan­ske­re, som sad kli­stret til ska­er­men for at føl­ge de un­ge og smuk­ke liv­red­dere på stran­den i Los An­ge­les, kan man gla­e­de sig. Det bli­ver dog ik­ke med de vel­kend­te an­sig­ter som David Has­sel­hoff og Pa­mela An­der­son i front. Men der­i­mod den mørk­hå­re­de skøn­hed 29-åri­ge Ale­xan­dra Dad­da­rio, som er kendt fra fil­me­ne ’San An­dreas’ og ’Te­xas Chain­saw’. Hun skal spil­le sam­men med bl.a. Dway­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son, som og­så er pro­du­cer på fil­men, og un­ge Zac Efron, som de fle­ste te­e­na­gepi­ger ken­der fra ’High School Mu­si­cal’.

Film­plot­tet er iføl­ge ame­ri­kan­ske The Wrap, at ve­te­ran-liv­red­deren Dway­ne Jo­hn­son er tvun­get til at ar­bej­de sam­men med un­ge Zac Efron for at red­de stran­den fra en mil­jøka­ta­stro­fe.

Jo­hn­son af­slø­re­de selv den sto­re nyhed på sin In­stra­gram­pro­fil onsdag med or­de­ne: »Det er of­fi­ci­elt! Jeg vil ger­ne by­de vel­kom­men til den ta­lent­ful­de og smuk­ke Ale­xan­dra Dad­da­rio til Baywatch-hol­det i rol­len som ’Sum­mer’. Alex er no­get for sig, det ved jeg af er­fa­ring, og jeg kan na­e­sten ik­ke ven­te, til an­dre får lov til at se hen­de eje den­ne rol­le,« skrev Dway­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son om sin kol­le­ga, som han tid­li­ge­re har spil­let sam­men med i fil­men ’San An­dreas’. Uden det op­rin­de­li­ge hold He­le tre gan­ge - i 2002, 2006 og 2009 - er der el­lers ble­vet spe­ku­le­ret i, om den suc­ces­ful­de tv-se­rie vil­le ven­de til­ba­ge - den­ne gang på det sto­re la­er­red. Det ske­te al­drig med det op­rin­de­li­ge stjer­ne­hold, men nu kan fans ver­den over en­de­lig gla­e­de sig til kul­mi­na­tio­nen på 90er­nes po­pu­la­e­re se­rie om liv­red­der­ne.

Ind­spil­nin­ger­ne for­ven­tes at be­gyn­de i be­gyn­del­sen af 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.