Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal drop­per fød­sels­for­be­re­del­se

BT - - DEBAT -

RES­SOUR­CE­MAN­GEL Ek­stra­or­di­na­ert man­ge føds­ler og et stort sy­ge­fra­va­er blandt jor­de­mødre­ne tvin­ger nu Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal til at af­ly­se fød­sels­for­be­re­del­se og til­bud­det om hjem­me­be­søg til de am­bu­lant fø­de­n­de re­sten af året. Det forta­el­ler ho­spi­ta­lets di­rek­tør An­ders Ag­ger: »På sam­me tid har vi rig­tig man­ge føds­ler - en del fle­re, end vi ple­jer i ok­to­ber og novem­ber - og stor va­ekst i an­tal­let af fø­de­n­de kvin­der i vo­res am­bu­la­to­ri­er. Desva­er­re har vi og­så op­le­vet et be­ty­de­ligt sy­ge­fra­va­er blandt vo­res jor­de­mødre, hvil­ket gør, at vi er nødt til at kon­cen­tre­re vo­res res­sour­cer på fø­de­gan­gen,« si­ger han og fort­sa­et­ter: Am­bu­lant fø­de­n­de »For dem, der er hjem­me­fø­de­n­de el­ler am­bu­lant fø­de­n­de, be­ty­der det, at de ik­ke kan få be­søg hjem­me hos sig selv. Og så be­ty­der det desva­er­re og­så for en del kvin­der, at de ik­ke kan mod­ta­ge fød­sels­for­be­re­del­se her hos os frem til nytår.«

An­ders Ag­ger for­sik­rer, at Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal er i fuld gang med at ret­te op på si­tu­a­tio­nen og lover, at bå­de fød­sels­for­be­re­del­se og hjem­me­be­søg er op­pe at kø­re igen ef­ter nytår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.