Giv ik­ke os

Or­ga­ni­se­ret ty­ve­ban­de faengslet

BT - - DEBAT -

FOR­STÅ­EL­SE

SERIETYVERIER Fint sølv­tøj og dy­re de­sig­ner­møb­ler var en del af den sto­re ma­eng­de ty­ve­ko­ster, som en or­ga­ni­se­ret ty­ve­ban­de ef­ter po­li­tiets op­fat­tel­se har stjå­let si­den for­å­ret i Kø­ben­havns­om­rå­det. De un­der­stre­ger, at is­lam og ter­r­o­ris­me in­tet har med hin­an­den at gø­re.

Sam­ti­dig ap­pel­le­rer fle­re af dem, som BT har talt med, til, at man stop­per op og spør­ger sig selv, hvad det er, der kan dri­ve men­ne­sker til at ud­fø­re en så umen­ne­ske­lig hand­ling som at spra­en­ge sig selv i luf­ten iblandt en mas­se uskyl­di­ge. Ger­nings­ma­en­de­ne for­må­e­de i fle­re til­fa­el­de og­så at stja­e­le først bil­nøg­ler og bag­ef­ter sel­ve bi­len fra de­res of­re.

Po­li­tiets sa­er­li­ge Task For­ce Ind­brud (TFI) fik tirs­dag frem­stil­let fi­re ma­end i ty­ver­ne i grund­lovs­for­hør, ef­ter at de var ble­vet an­holdt for en lang stri­be or­ga­ni­se­re­de ind­brud. Ind­brud­sty­ve­ne er igen og igen brudt ind i ejen­dom­me i Kø­ben­havns-om­rå­det, hvor ty­ve­koster­ne har va­e­ret af for­skel­lig va­er­di. Li­ge fra ci­ga­ret­ter til fle­re bi­ler, hvor ty­ve­ne stjal nøg­ler­ne ved ind­brud hos de egent­li­ge eje­re.

Ma­en­de­ne ar­bej­de­de ik­ke al­le fi­re sam­men un­der al­le ind­brud­de­ne, men ef­ter po­li­tiets op­fat­tel­se i blan­de­de par, tre ad gan­gen el­ler en­kelt­vis.

De fi­re an­hold­te ma­end na­eg­te­de al­le sam­men at ud­ta­le sig til dom­me­ren i grund­lovs­for­hø­ret i Kø­ben­havn, men blev va­re­ta­egts­fa­engs­let i fo­re­lø­big 23 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.