Rød­hå­re­de er ge­ne­tisk over­leg­ne

BT - - DEBAT -

GIN­GER

Den sam­me dob­belt­hed ga­el­der i øv­rigt, når man ta­ler om me­di­cin og la­e­ge­mid­ler.

Rød­hå­re­de er på den ene si­de sva­e­re­re at be­dø­ve, men på den an­den si­de har de og­så vist sig at re­a­ge­re bed­re end gen­nem­snit­tet på nog­le ty­per me­di­cin. Fle­re di­rek­tø­rer Men det er - vi­ser det sig - ik­ke det he­le. Den rø­de hår­far­ve kan og­så ha­ve be­tyd­ning for, hvad du har mel­lem ører­ne.

For en bri­tisk-ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se vi­ser, at rød­hå­re­de har fi­re gan­ge hø­je­re sand­syn­lig­hed for at bli­ve ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer end an­dre in­den for sam­me de­mo­gra­fi.

Så er din chef rød­hå­ret, så kan det må­ske va­e­re far­ven på top­pen, der gør, at han og ik­ke du har få­et stil­lin­gen.

Rød­hå­re­de men­ne­sker er des­u­den glo­balt set en sja­el­den­hed. For­ske­re an­slår, at mak­si­malt to pro­cent af ver­dens be­folk­ning har rø­de lok­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.