Li­vets net­va­erk

BT - - TV -

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig i Sche­necta­dys ban­ken­de og be­ta­endt byhjer­te lidt nord for New York Ci­ty. Den­ne ge­myt­li­ge by gem­mer på et va­eld af hem­me­lig­he­der, løg­ne og for­ti­el­ser, der al­le krad­ser få mil­li­me­ter un­der den el­lers idyl­li­ske og blankpo­le­re­de over­fla­de. Der går dog ik­ke la­en­ge, før kon­flik­ter­ne bry­der ud i lys lue og for­vand­ler fil­men til et vel­pro­por­tio­ne­ret episk ska­eb­ned­ra­ma over to ge­ne­ra­tio­ner. Luke (Ry­an Gosling) er en pro­fes­sio­nal stunt­kø­rer, som tje­ner lidt hån­dø­rer ved at kø­re døds­drom på mo­tor­cy­kel i et om­rej­sen­de ti­vo­li.

DRA­MA For ny­ligt har Luke få­et kend­skab til, at han har en søn sam­men med sin eks­ka­e­re­ste, Ro­mi­na (Eva Men­des), og i et des­pe­rat for­søg på at for­sør­ge sin lil­le fa­mi­lie be­går han en ra­ek­ke bank­rø­ve­ri­er. Luke kom­mer nu på kol­li­sions­kurs med den nyud­dan­ne­de, am­bi­tiø­se po­li­ti­be­tjent Ave­ry Cross (Brad­ley Coo­per), der sti­ler mod en frem­tid som po­li­ti­ker. Mø­det mel­lem de to får ufor­ud­se­te kon­se­kven­ser, som gi­ver gen­lyd

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

SCI­EN­CE FI­CTION/EVEN­TYR 15 år se­ne­re og hjem­sø­ger Luke og Ave­rys te­e­na­ge­søn­ner. (DR2)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.