SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk actionfilm fra 1995. (Die Hard: With a Ven­ge­an­ce) Strø­me­ren Jo­hn McCla­ne har det med at lø­be ind i pro­ble­mer. Da en bom­be bla­e­ser et storma­ga­sin til ato­mer, står han over for sin hidtil far­lig­ste fjen­de. Den ga­le bom­be­mand tvin­ger McCla­ne ud i en død­brin­gen­de ga­et­te­leg. Hver gang den hårdt tra­eng­te po­li­ti­mand ga­et­ter for­kert, sprin­ger der en ny bom­be et sted i New York. Med­vir­ken­de: Jo­hn McCla­ne: Bru­ce Wil­lis, Zeus Car­ver: Samu­el L. Ja­ck­son og Si­mon Pe­ter Gru­ber: Je­re­my Irons. In­struk­tion: Jo­hn McTi­er­nan. DR1 kl. 22.35 Ame­ri­kansk-newze­aland­sk ani­ma­tions­film fra 2011. (The Ad­ven­tu­res of Tin­tin) Den un­ge repor­ter Tin­tin, hans hund Ter­ry, den for­d­ruk­ne kap­ta­jn Had­do­ck og de for­vir­re­de In­ter­pol-de­tek­ti­ver Dupond og Dupont rej­ser fra Eu­ro­pa til Sa­ha­ra og Ma­rok­ko i ha­e­le­ne på en lom­me­tyv, mo­delskibs­sam­le­re og en for­s­vun­den sørø­ver­skat. Desva­er­re er skur­ken Ivan Iva­novitch Sak­ha­rin ude ef­ter selv sam­me skat. Med­vir­ken­de: Tin­Tin (stem­me): Ja­mie Bell og Cap­tain Had­do­ck (stem­me): An­dy Ser­kis. In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 15.50 Dansk dra­ma fra 1969. (Da­mer­nes ven) Fru Jon­sen hol­der sig ef­ter sin mands død på ta­le­fod med ham. Men snart op­da­ger hun til sin sto­re over­ra­skel­se, at han slet ik­ke var no­get dyds­møn­ster. Bå­de hen­des sø­ster An­nie og hans dag­bø­ger af­slø­rer, at han var en rig­tig Don Ju­an, der gang på gang var hen­de ut­ro. Al­li­ge­vel tror hun ik­ke rigtigt på det, før hun får be­søg af sin mands ua­eg­te søn Jo­hn. Med­vir­ken­de: En­ke­frue Emi­lie Jon­sen: Bo­dil Ud­sen, An­nie Hal­bom: Lily Broberg og Ofe­lia: Dai­mi. In­struk­tion: Annelise Me­i­ne­che. TV 2 Char­lie kl. 21.45 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2009. (The Blind Si­de) Te­e­na­ge­ren Mi­cha­el Oher er hjem­løs og vok­set op i et fat­tigt kvar­ter, hvor han spil­ler ame­ri­kansk fod­bold og sover i sko­lens gym­na­stiksal om nat­ten. En af­ten op­da­ger Leigh An­ne Tuo­hy ham, og hun in­si­ste­rer på, at han kom­mer med hen­de hjem for en en­kelt over­nat­ning. Med­vir­ken­de: Leigh An­ne Tuo­hy: San­dra Bul­lo­ck, Mi­cha­el Oher: Qu­in­ton Aa­ron og Se­an Tuo­hy: Tim McGraw. In­struk­tion: Jo­hn Lee Han­co­ck. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2013. (Hats off to Christ­mas) Mia, en loy­al og hård­t­ar­bej­den­de ma­na­ger af sin lil­le bys nis­se­hu­e­bu­tik, bli­ver me­get over­ra­sket, da che­fen be­der hen­de om at op­la­e­re sin søn, Ni­ck, i net­op dén le­di­ge stil­ling i bu­tik­ken, som Mia så ger­ne selv vil­le ha­ve. Og selv­om Ni­ck er en smuk, suc­ces­fuld New Yor­ker, fin­der Mia ham al­de­les ik­ke in­ter­es­sant, før han tra­e­der til, og hja­el­per hen­des søn Scot­ty med en gra­eskar­ud­ska­e­rings­kon­kur­ren­ce . Med­vir­ken­de: Mia: Hay­lie Duff, Ni­ck: An­to­nio Cupo og Mi­cha­el: Jay Bra­za­eu. In­struk­tion: Ter­ry In­gram. Ka­nal 5 kl. 15.20 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2005. (Cin­de­rel­la Man) USA, 1930’rne. Den tid­li­ge­re sva­er­va­egts­bok­ser Jim Brad­do­ck kaemper for at for­sør­ge ko­ne og børn. En dag får han til­budt en kamp mod en top­bok­ser, og ef­ter fle­re sej­re står han over for sit livs udfordring. Han skal mø­de ver­dens­meste­ren Max Ba­er – en mand, der er be­ryg­tet for at ha­ve dra­ebt to bok­se­re i rin­gen. Med­vir­ken­de: Jim Brad­do­ck: Rus­sell Crowe, Mae Brad­do­ck: Renée Zel­lwe­ger og Jim­my Jo­hn­ston: Bru­ce McGill. In­struk­tion: Ron Howard. 6’eren kl. 20.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.