Her er dit (nye) liv

BT - - SPORTEN -

NYE VE­JE Det var en af­kla­ret og be­va­e­get Mor­ten Ol­sen, som tirs­dag af­ten sag­de far­vel og tak til spil­le­re og tra­e­n­er­kol­le­ger ef­ter den mis­se­de EM-kva­li­fi­ka­tion. Ef­ter 15 års tro tjeneste var det slut. Med va­er­dig­he­den i be­hold sat­te Mor­ten Ol­sen selv ord på sin op­si­gel­se på pres­se­mø­det i Par­ken ef­ter det sam­le­de ne­der­lag til sven­sker­ne. Og så for­holdt han sig kort­fat­tet til det na­tur­li­ge spørgs­mål om, hvad han nu skal la­ve. »Jeg har lo­vet min ko­ne, at hun har ve­to­ret i for­hold til min frem­tid – og jeg tror, at jeg har en god for­nem­mel­se af, hvor det ba­e­rer hen.«

Mor­ten Ol­sen har al­drig lagt skjul på, at han er fod­bold­fag­mand helt ind til be­net. Stemp­let ’fod­bold­gal’ har han og­så på­ta­get sig. Mor­ten Ol­sen ta­en­ker fod­bold 24 timer i døg­net, og det har ik­ke altid gjort ham nem at le­ve sam­men med. Det har han selv er­kendt i sja­eld­ne in­ter­view om men­ne­sket Mor­ten Ol­sen.

Det er net­op med Ol­sens bel­gi­ske hu­stru, Mi­reil­le, for øje, at Mor­ten Ol­sen nu er gå­et i ta­en­ke­boks. Be­ty­der det så, at Mor­ten Ol­sen helt tra­ek­ker sig til­ba­ge og ny­der ro­en i sin na­turs­køn­ne idyl i hjem­met i Be­er­sel lidt uden for Bruxel­les? Der, hvor Mor­ten Ol­sen hol­der aen­der og hjor­te på det sto­re styk­ke jord, som hø­rer med til hu­set på top­pen af en skrå­ning med ud­sigt til den bel­gi­ske ho­ved­stad.

Nej, vur­de­rer Mor­ten Ol­sens man­ge­åri­ge ven Jo­hn Ste­en Ol­sen, der er scout for den hol­land­ske tra­di­tions­klub Ajax Am­ster­dam.

»Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at han stop­per,« si­ger Jo­hn Ste­en Ol­sen, der ef­ter to år­ti­er som Ajax-scout har op­byg­get et enormt in­ter­na­tio­nalt net­va­erk. Han forta­el­ler, at Mor­ten Ol­sen fort­sat er en me­get ef­ter­trag­tet herre. Bå­de for klub­ber og lands­hold.

»Jeg ved, at han har få­et man­ge til­bud og sta­dig får det.« Ik­ke klub­tra­e­ner En frem­tid som klub­tra­e­ner tror Jo­hn Ste­en Ol­sen ik­ke på. Det vil va­e­re for kra­e­ven­de døg­net rundt og året rundt og vil for­ment­lig be­ty­de, at Ol­sen skal flyt­te fra idyl­len på lan­de­jen­dom­men uden for Bruxel­les.

Iføl­ge ty­ske Tho­mas Schaaf, der har 16 års er­fa­ring som Bun­des­liga-tra­e­ner i Wer­der Bre­men og se­ne­st Ein­tra­cht Frank­furt, vil­le et tysk job el­lers blot kra­e­ve et ’dan­ke schön’.

»Han er virkelig dyg­tig, han har stor er­fa­ring, og han ken­der Bun­des­liga­en. Så kun­ne han fo­re­stil­le sig at va­e­re tra­e­ner dér, vil­le han pas­se rig­tig godt ind,« si­ger ty­ske­ren til BT.

Ads­purgt om et bud på en kom­men­de ar­bejds­gi­ver pe­ger Jo­hn Ste­en Ol­sen i ste­det på Mor­ten Ol­sens an­det hjem­land, selv­om det pri­ma­ert er det kri­se­ram­te hol­land­ske lands­hold, der har va­e­ret na­evnt som en bej­ler.

»Jeg kun­ne må­ske godt fo­re­stil­le mig et land­stra­e­nerjob i Bel­gi­en,« ly­der det fra Jo­hn Ste­en Ol­sen.

Af­gø­rel­sen tra­ef­fes i Mor­ten Ol­sen og hu­stru­en Mi­reil­les hjem, hvor Mor­ten Ol­sen har brugt uen­de­ligt man­ge timer i tv-stu­en med det sto­re fladska­erms-tv og la­e­ne­sto­len.

Over­vej­el­ser­ne er al­le­re­de i gang, si­ger Ol­sens as­si­stent gen­nem ni år, Pe­ter Bon­de, som uden for ba­nen har få­et et ta­et ven­ska­be­ligt for­hold til fod­bold­ma­e­stro­en. Ef­ter tirs­da­gens ned­t­ur i Par­ken sad Pe­ter Bon­de, Mor­ten Ol­sen og fle­re fra den ’gam­le’ tra­e­n­er­kli­ke på lands­hol­det, blandt an­dre den an­den lands­holdsas­si­stent Tor­ben Storm, og tal­te om frem­ti­den. Snak­ken mel­lem Bon­de og Ol­sen fort­sat­te over te­le­fo­nen onsdag af­ten. Jeg har lo­vet min ko­ne, at hun har ve­to­ret i for­hold til min frem­tid – og jeg tror, at jeg har en god for­nem­mel­se af, hvor det ba­e­rer hen

Mor­ten Ol­sen

»Der gik han li­ge så me­get rundt om sig selv, som vi an­dre gjor­de. Han skul­le ba­re sid­de og hyg­ge og snak­ke med Mi­reil­le og ta­en­ke nog­le go­de tan­ker,« forta­el­ler Pe­ter Bon­de, som per­son­ligt er­kla­e­rer sig fø­lel­ses­ma­es­sigt ud­mat­tet ef­ter lands­holds­fi­a­sko­en i Par­ken og af­ske­den med sin per­son­li­ge ven.

»Jeg sov 10 timer i nat. Det tror jeg ik­ke, jeg har gjort, si­den jeg blev kon­fir­me­ret.«

Hvad an­går Mor­ten Ol­sens frem­tid, har Pe­ter Bon­de en for­nem­mel­se.

»Men jeg hol­der den for mig selv. For Mor­ten er det en ae­ra, der er slut, så han skal bru­ge no­get tid på at sun­de sig og ha­ve nog­le snak­ke med Mi­reil­le. Men jeg ved, at hvis han vil ha­ve et nyt job, kan han få det. Det hand­ler, om han har lyst til det, og det tror jeg, han skal bru­ge lidt tid på.« An­dre mu­lig­he­der Va­el­ger Mor­ten Ol­sen at gå helt ned i gear, kan han i ste­det gå tv-vej­en. Un­der som­me­rens VM-slut­run­de age­re­de han med stor suc­ces eks­pert for DR, hvor han bi­drog med si­ne enor­me fod­bol­d­a­na­ly­ti­ske ev­ner. DR Spor­tens jour­na­li­sti­ske chef, Sø­ren Vestergaard, af­vi­ser over for BT at kommentere, om re­dak­tio­nen har Mor­ten Ol­sen på ra­da­ren som tv-eks­pert til som­me­rens EM-slut­run­de i Frank­rig . Selv åb­ne­de Ol­sen op for en rol­le som tv-ora­kel, da han i Ka­nal 5s stu­die i Par­ken jo­ke­de med, at han må­ske kun­ne en­de med at stå og ta­le fod­bold med Ka­nal 5s fa­ste land­skamp­s­eks­per­ter Bri­an Laud­rup og Frank Ar­ne­sen.

»Det vil han va­e­re fan­ta­stisk til. Spørgs­må­let er, om me­di­er­ne kan hånd­te­re så me­get fag­lig­hed. Det er ud­for­drin­gen,« ly­der det fra Pe­ter Bon­de.

Spørgs­må­let er og­så, om så­dan en rol­le på sigt vil kun­ne op­fyl­de Mor­ten Ol­sens uma­et­te­li­ge trang til fod­bold. Sva­ret fra Pe­ter Bon­de fal­der promp­te: »Det har jeg sva­ert ved at fo­re­stil­le mig. Det lig­ner på sigt et nyt tra­e­n­er­ka­pi­tel for Mor­ten Ol­sen. Nu ven­ter for­ment­lig en job­ma­es­sig pau­se blandt aen­der, hjor­te og hu­stru­en Mi­reil­le. Na­e­ste som­mer kan han så pas­sen­de ka­ste sig ud i et nyt even­tyr. Må­ske som land­stra­e­ner i et an­det land.

Hvis el­lers ko­nen gi­ver lov. Det er hen­de, der har ve­to­ret­ten.

Det kan Mor­ten Ol­sen gø­re ef­ter af­ske­den med det dan­ske lands­hold.

Ta­ge et nyt land­stra­e­nerjob. Hol­land og Bel­gi­en vir­ker umid­del­bart som de mest re­a­li­sti­ske og at­trak­ti­ve. Mor­ten Ol­sen bor i Bel­gi­en og er er­kla­e­ret fan af den hol­land­ske fod­bold­mo­del med hur­ti­ge kant­spil­le­re og bold­be­sid­del­se. Der­med vil han kun­ne bli­ve bo­en­de i sit hus med

hu­stru­en Mi­reil­le.

Tak­ke ja til et klubhold og der­med re­tur­ne­re til klub­fod­bol­den, som han ik­ke har age­ret i, si­den han for­lod Ajax Am­ster­dam i 1998. Der har va­e­ret ad­skil­li­ge klub­til­bud til Mor­ten Ol­sen, mens han har va­e­ret dansk land­stra­e­ner.

Si­ge far­vel til tra­e­ner­ger­nin­gen og tra­e­de ind i tv-ver­de­nen som fod­bol­d­eks­pert på dansk tv. Må­ske og­så i Hol­land og Bel­gi­en. Kan des­u­den op­tra­e­de som re­k­la­me­søj­le, som han har gjort for hø­re­ap­pa­rat­pro­du­cen­ten Wi­dex.

Gå en­de­gyl­digt på pen­sion og ny­de fre­den og idyl­len med ko­nen Mi­reil­le i Bel­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.