Laud­rup bli­ver na­evnt som Ha­rei­des af­lø­ser

BT - - SPORTEN -

SPOT­TET I SVE­RI­GE Mi­cha­el Laud­rup bli­ver af den sven­ske avis Kvällspo­sten na­evnt som en mulig ef­ter­føl­ger til Åge Ha­rei­de i Malmö FF, hvis nord­man­den som ven­tet bli­ver dansk land­stra­e­ner. Avi­sen be­ret­ter om, at to per­so­ner uaf­ha­en­gigt af hin­an­den an­gi­ve­ligt har set Mi­cha­el Laud­rup i Mal­mø i sel­skab med Da­ni­el An­der­s­son, som er sport­s­chef i Malmö FF. Det af­vi­ser sport­s­che­fen dog selv over for avi­sen.

»Jeg kan si­ge, at jeg ik­ke har mød­tes med Mi­cha­el Laud­rup ved Ystad Salt­bad. Jeg var på ba­nen klok­ken 9.00 (7. novem­ber, red.) og co­a­che­de mit hold, og jeg har fle­re vid­ner, som kan pla­ce­re mig der,« si­ger Da­ni­el An­der­s­son til avi­sen og fort­sa­et­ter:

»Men Mi­cha­el Laud­rup var må­ske ved Ystad Salt­bad. Det kan jeg ik­ke sva­re på. Du må rin­ge til ham.«

Åge Ha­rei­de har va­e­ret tra­e­ner i Malmö FF si­den 2014 og har ført hol­det til Cham­pions Le­ague. Men nord­man­den bli­ver af fle­re dan­ske me­di­er na­evnt som ham, der skal af­lø­se Mor­ten Ol­sen, som ef­ter 2-2-kam­pen mod Sve­ri­ge an­non­ce­re­de sit stop som dansk land­stra­e­ner.

Sker det, skal Malmö FF ud at fin­de en ny tra­e­ner, men iføl­ge BTs kil­der i Sve­ri­ge, er det me­get us­and­syn­ligt, at Mi­cha­el Laud­rup bli­ver tra­e­ner for den sven­ske klub.

I ste­det er det me­re sand­syn­ligt, at det mø­de, der iføl­ge Kvällspo­stens op­lys­nin­ger har fun­det sted, i hø­je­re grad har dre­jet sig om Jo­sep Clo­tet Ru­iz, som Mi­cha­el Laud­rup tra­e­ne­de med i Swan­sea.

Spa­ni­e­ren har tid­li­ge­re va­e­ret as­si­stent­tra­e­ner i Malmö FF, og Åge Ha­rei­de har for­søgt at lok­ke ham til klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.