Bon­de fort­sa­et­ter hos DBU

BT - - SPORTEN -

AF­TA­LE TIL SOM­MER Lands­hol­dets man­ge­åri­ge as­si­stent­tra­e­ner, Pe­ter Bon­de, går ik­ke i fod­spo­re­ne på sin chef, Mor­ten Ol­sen, der har for­ladt sin stil­ling med øje­blik­ke­lig virk­ning ef­ter det skuf­fen­de re­sul­tat mod Sve­ri­ge. Bon­de har i sin­de at fuld­fø­re sin kon­trakt, der lø­ber frem til som­mer. Det forta­el­ler han til P3 iføl­ge dr.dk.

»Jeg har en af­ta­le til som­mer, og det er det ene­ste, jeg kan for­hol­de mig til. Jeg har ik­ke hørt no­get fra DBU om det, så ind­til vi­de­re skal jeg jo ar­bej­de til som­mer. Hvad jeg helt pra­e­cist skal la­ve, ved jeg ik­ke,« si­ger Pe­ter Bon­de.

Mor­ten Ol­sen an­non­ce­re­de sin øje­blik­ke­li­ge exit på pres­se­mø­det ef­ter tirs­da­gens skuf­fen­de 2-2-kamp hjem­me mod Sve­ri­ge. Et re­sul­tat, der be­ty­der, at Dan­mark ik­ke kom­mer med til som­me­rens EM-slut­run­de i Frank­rig.

Pe­ter Bon­de ved end­nu ik­ke, hvad han skal, når kon­trak­ten med DBU lø­ber ud, men han hå­ber at bli­ve i bran­chen.

»Det ene­ste, jeg ved, er, at fra som­mer skal jeg til at la­ve no­get an­det. Og jeg ved og­så, at det, jeg skal la­ve, er no­get, der har med ta­len­t­ud­vik­ling at gø­re. Det har jeg ta­enkt på i fle­re år. Men ind­til som­mer ved jeg fak­tisk ik­ke, hvad jeg skal gø­re i DBU-re­gi.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.