Fest­lig, men død­sens­far­lig

26-åri­ge Has­na blev selv­mords-bom­ber:

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ja­cob Fri­berg | ja­ni@bt.dk

Kvin­den, der for­søg­te at spil­le gid­sel, var Has­na Ait­bou­la­chen. Født i Frank­rig og ind­til for få år si­den en udad­vendt, so­ci­al kvin­de, der tit gik med cow­boyhat, og som var glad for at fe­ste.

I ons­dags ud­lø­ste den 26-åri­ge ji­ha­dist sin selv­mord­s­bom­be, da eli­te­sol­da­ter for­søg­te at tra­en­ge ind i en lej­lig­hed i Pa­ris­for­sta­den Saint-De­nis.

Der­ved blev hun den før­ste kvin­de­li­ge selv­mord­s­bom­ber i det ve­st­li­ge Eu­ro­pa. Til­ba­ge står spørgs­må­let om, hvad der fik hen­de til at en­de si­ne da­ge som med­lem af en ter­r­or­cel­le til­knyt­tet Is­la­misk Stat.

Fran­ske sol­da­ter og po­li­tien­he­der ryk­ke­de tid­ligt onsdag mor­gen ud til lej­lig­he­den. Ak­tio­nen var en re­ak­tion på, at mindst syv ter­r­o­ri­ster fre­dag af­ten ud­før­te et ko­or­di­ne­ret ter­r­or­an­greb i den fran­ske ho­ved­stad, der ef­ter­lod 129 dra­eb­te og om­kring 300 sår­e­de. Fransk po­li­ti for­mode­de, at man­den, som man vur­de­rer er hjer­nen bag an­gre­bet, Is­la­misk Stat-kri­ge­ren Ab­del­ha­mid Abaa­oud, be­fandt sig i lej­lig­he­den. De hav­de ret. Og det sam­me gjor­de hans ku­si­ne Has­na Ait­bou­la­chen. Kro­p­s­de­le på ga­den Hun var iføl­ge øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger og po­li­tiets eg­ne ud­ta­lel­ser med til at be­sky­de eli­te­sol­da­ter­ne, da de for­søg­te at tra­en­ge ind i lej­lig­he­den.

På et tids­punkt kom sol­da­ter­ne ta­et nok på til at ska­be kon­takt til hen­de.

»Hvor er din ka­e­re­ste?,« råb­te en sol­dat. »Han er ik­ke min ka­e­re­ste,« sva­re­de hun. Så fulg­te bra­get, da kvin­den de­to­ne­re­de det spra­eng­stof, hun hav­de spa­endt om krop­pen.

Gul­vet i lej­lig­he­den kol­lap­se­de. Va­eg­ge­ne faldt sam­men.

»Et styk­ke af hen­des rygsøj­le lan­der på ta­get af en af vo­res bi­ler,« si­ger Je­an-Mi­cha­el Fa­u­ver­gue, le­de­ren af spe­ci­a­len­he­den Raid, til avi­sen Le Fi­ga­ro.

En del af Has­na Ait­bou­la­chens ho­ved lan­de­de på ga­den. Hå­ret var far­vet blond. Det var må­ske en for­kla­ed­ning, der skul­le nar­re po­li­ti­et i et snar­ligt, nyt ter­r­or­an­greb, som iføl­ge fran­ske myn­dig­he­der blev plan­lagt i lej­lig­he­den.

Hen­des bror, Yous­souf Ait Bou­la­chen, stod i går frem og be­skrev en kvin­de, der si­den sin barn­dom hav­de op­le­vet svigt. At hun al­drig hav­de in­ter­es­se­ret sig for re­li­gion og al­drig la­e­ste kor­a­nen. At hun først for ny­lig var be­gyndt at ba­e­re tørkla­e­de.

»Hun le­ve­de i sin egen ver­den. Hun var ik­ke in­ter­es­se­ret i at stu­de­re sin re­li­gion. Jeg så hen­de al­drig åb­ne kor­a­nen. Hun sad altid med te­le­fo­nen, kig­ge­de på Fa­ce­book el­ler WhatsApp,« si­ger bro­de­ren til Mailon­li­ne.

For ba­re tre uger si­den for­lod Has­na Ait­bou­la­chen sin mors hus for at bo med i en ve­nin­de i Dran­cy, en for­stad nor­døst for Pa­ris. Født i en for­stad til Pa­ris Hun blev født i au­gust 1989 i Cli­chy-la-Ga­ren­ne, en an­den for­stad nord­vest for Pa­ris. Hen­des fora­el­dre var ind­van­dret fra Ma­rok­ko i 1973 og hav­de beg­ge fransk stats­bor­ger­skab. I 2013 blev den un­ge kvin­de iføl­ge avi­sen Le Ré­pu­bli­cain Lor­rain di­rek­tør for et lil­le byg­ge­fir­ma i by­en Epi­nay na­er Pa­ris. Sand­syn­lig­vis var hun kun stråkvin­de. Der var in­gen tegn på, at hun rent fak­tisk drev virk­som­he­den, der luk­ke­de et år se­ne­re.

Hen­des mor bo­e­de de se­ne­ste år i Pa­ris, mens hen­des far hav­de adres­se i by­en Creutzwald, li­ge ved gra­en­sen til Tys­kland, hvor Has­na Ait­bou­la­chen re­gel­ma­es­sigt be­søg­te ham.

Ind­byg­ger­ne i den lil­le by hu­sker hen­de ud­ma­er­ket, selv om det er fem år si­den, de så hen­de. “Vi kald­te hen­de cow­boy­kvin­den, for­di hun altid bar en stor hat,” si­ger nog­le af by­ens un­ge til avi­sen Le Ré­pu­bli­cain Lor­rain. De be­skri­ver hen­de som udad­vendt, men må­ske en smu­le tung­nem. En tid­li­ge­re na­bo hu­sker, at hun drak al­ko­hol.

For blot to søn­da­ge si­den rin­ge­de Has­na Ait­bou­la­h­cen til sin bror.

»Hun lød som om, hun hav­de op­gi­vet li­vet,« si­ger han til Mailon­li­ne.

Bro­de­ren skynd­te sig over til sin sø­ster for at hja­el­pe hen­de. Hun åb­ne­de ik­ke dø­ren. Så rin­ge­de hun til­ba­ge, og bro­de­ren for­tal­te hen­de, hun al­drig skul­le rin­ge igen. Hun skab­te ik­ke an­det end bal­la­de.

»Onsdag mor­gen ta­end­te jeg fjern­sy­net og så, at hun hav­de dra­ebt sig selv. At hun of­re­de det liv, Gud hav­de gi­vet hen­de.«

Pa­ri­ster­ror

FOTO: AFP PHOTO / KEN­ZO TRI­BOU­IL­LARD

FOTO: AFP PHOTO / ERIC FEFERBERG

Has­na Ait­bou­la­chen, der spra­eng­te sig selv i luf­ten. FOTO: E PRESS

Byg­nin­gen ef­ter bomben. FOTO: EPA/CHRI­STOP­HE PETIT TESSON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.