Må­l­be­vid­ste a

BT - - NYHEDER -

For et år si­den kom en ‘ko­ge­bog’ til ji­had­kri­ge­re

Pe­ter Kru­se, it-sik­ker­hed­s­eks­port, CSIS

af de­res blo­di­ge ger­nin­ger haft held til at gå un­der myn­dig­he­der­nes ra­dar. Men det har an­gi­ve­ligt ik­ke va­e­ret spe­ci­elt van­ske­ligt, da mo­der­ne tek­no­lo­gi er til for­del for dem. Det forta­el­ler it-sik­ker­hed­s­eks­pert Pe­ter Kru­se, der er part­ner i CSIS, der rå­d­gi­ver nog­le af Danmarks største virk­som­he­der om it-sik­ker­hed. Brug­te Play Sta­tion »Det er kom­met frem, at man bl.a. har brugt Play Sta­tion 4 til at kom­mu­ni­ke­re med hin­an­den via cha­trooms i krigs­spil. Pro­ble­met er, at de ord, der nor­malt vil bli­ve ’flag­get’, alt­så ops­nap­pet, kan man ik­ke lyt­te ef­ter på de her forum, hvor det er helt nor­malt at ta­le om eks­plo­sio­ner, ge­va­e­rer og bom­ber. Det druk­ner sim­pelt­hen,« si­ger it-sik­ker­hed­s­eks­pert Pe­ter Kru­se. Han til­fø­jer: »Sam­ti­dig er det utro­lig let at skif­tet iden­ti­tet, du kan aen­dre emailadres­ser og pro­fi­ler. Du bli­ver egent­lig kun iden­ti­fi­ce­ret ved en IP-adres­se, og den si­ger ik­ke sa­er­ligt me­get om dig. Så når ret­ning­s­tje­ne­sten skal sø­ge i et oce­an af da­ta, så er er man nødt til at be­nyt­te sø­ge­ord for at fin­de frem til, hvad der er in­te-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.