Ma­tø­rer

BT - - NYHEDER -

res­sant at gra­ve dy­be­re i.«

Sik­ker­hed­s­eks­per­ten ha­ef­ter sig og­så ved den umid­del­bart ama­tør­ag­ti­ge kom­mu­ni­ka­tion mel­lem ger­nings­ma­en­de­ne, som iføl­ge fransk po­li­ti bl.a. ha­ve be­stå­et i helt al­min­de­li­ge sms’er. ’Ko­ge­bog’ for ter­r­o­ri­ster »For et år si­den kom en ‘ko­ge­bog’ til ji­had-kri­ge­re, hvor man til punkt og prik­ke kun­ne fin­de vej­led­ning i, hvad man skul­le in­stal­le­re på sin com­pu­ter, hvil­ke va­er­k­tø­jer og softwa­re man skul­le bru­ge, og hvor­dan man kun­ne kom­mu­ni­ke­re sik­kert med hin­an­den, så ef­ter­ret­nings­folk ik­ke kun­ne lyt­te med, så mis­sio­nen blev spo­le­ret. Der­for kan det og­så un­dre, at de i Pa­ris har brugt sms’er, for­di sms’er er ukryp­te­re­de og kan op­s­nap­pes af ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne. Hvis man var en lidt klog ter­r­o­rist, hav­de man ik­ke kom­mu­ni­ke­ret på sms. Det var de hel­dig­vis ik­ke, og der­for kan vi må­ske en dag få ind­sigt i, hvor­dan plan­la­eg­nin­gen er fo­re­gå­et,« si­ger Pe­ter Kru­se.

Fle­re af ger­nings­ma­en­de­ne kom­mer fra om­rå­der, hvor ad­gan­gen til vå­ben er re­la­tiv nem, li­ge­som myn­dig­he­der­ne via in­for­man­ter har sva­ert ved at op­s­nap­pe, hvad der fo­re­går i mil­jø­er­ne, hvor ha­det mod Ve­sten og ve­st­li­ge va­er­di­er er størst:

»I de om­rå­der, som ter­r­o­ri­ster­ne kom­mer fra, er der op­byg­get et had. Man­ge fø­ler, at de­res liv per de­fi­ni­tion er for­måls­løst. Man fø­ler ik­ke, at man har en jor­disk chan­ce i for­hold til al­le de an­dre pri­vil­e­ge­re­de. Og dér er det ek­stremt sva­ert at få fat i no­gen, som man kan om­ven­de, og som kan bru­ges som med­del­e­re,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.