Holst brød loven

BT - - NYHEDER -

SNYD Den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster, re­gions­rå­ds­for­mand og nu­va­e­ren­de kir­ke­ord­fø­rer for Ven­stre Carl Holst (V) for­brød sig mod loven un­der fol­ke­tings­val­get i ju­ni tid­li­ge­re i år. Carl Holst, der på da­va­e­ren­de tids­punkt var re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark, be­nyt­te­de sig nem­lig her af sin per­son­li­ge as­si­stent Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen til op­ga­ver, der var re­la­te­ret til fol­ke­tings­val­get, på trods af at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen var an­sat af re­gio­nen, fast­slår Stats­for­valt­nin­gen i en la­en­ge ven­tet af­gø­rel­se. Ske­te i fri­ti­den Carl Holst (V) selv er ue­nig i af­gø­rel­sen.

Det si­ger den tid­li­ge­re for­mand for Re­gion Syd­dan­mark og for­hen­va­e­ren­de for­svars­mi­ni­ster til Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

»Jeg er ik­ke enig i Stats­for­valt­nin­gens vur­de­ring af sa­gen, men jeg ta­ger det til ef­ter­ret­ning, at det er så­dan, de ser på det,« skri­ver Carl Holst i en sms til Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

Han til­fø­jer, at det ik­ke har va­e­ret hen­sig­ten at bry­de no­gen reg­ler.

I sin re­de­gø­rel­se til Stats­for­valt­nin­gen er­ken­der Holst iføl­ge fy­ens. dk, at pres­se­me­d­ar­bej­de­ren ar­bej­de­de for Holsts valg­kampag­ne. Men det ske­te i me­d­ar­bej­de­rens fri­tid og på­vir­ke­de ik­ke me­d­ar­bej­de­rens ar­bej­de i re­gio­nen, an­fø­rer Carl Holst. Vil po­li­ti­an­mel­de Holst »Nog­le af dis­se valg­kampsak­ti­vi­te­ter ske­te og­så in­den for det, man kal­der nor­mal ar­bejds­tid. På sam­me må­de som no­get af hans ar­bej­de for Re­gion Syd­dan­mark ske­te uden for nor­mal ar­bejds­tid,« skri­ver Carl Holst iføl­ge fy­ens.dk i re­de­gø­rel­sen.

Re­gions­rå­det i Re­gion Syd­dan­mark ven­tes at drøf­te ud­ta­lel­sen fra Stats­for­valt­nin­gen på et mø­de på man­dag. Fle­re po­li­ti­ke­re har al­le­re­de be­bu­det, at de vil mel­de Holst til po­li­ti­et. Og­så par­ti­fa­el­len, re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­se (V), si­ger, at man ik­ke kan sid­de kon­klu­sio­ner­ne over­hø­rig, og at det er ’na­er­lig­gen­de’ at mel­de Holst til po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.