Sne­storm på vej

BT - - NYHEDER -

VEJR Sto­re de­le af lan­det kan bli­ve ramt af sne­stormen i we­e­ken­den, hvor vej­ret pra­e­ges af la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer og kraf­tig vind. Iføl­ge DMI vil der vis­se ste­der i lan­det fal­de op til 20 cm sne.

Der er dår­ligt nyt til de dan­ske bil­e­je­re, som end­nu ik­ke har få­et skif­tet som­mer­da­ek­ke­ne ud med vin­ter­da­ek. Omvendt kan man må­ske godt be­gyn­de at fin­de ka­el­ken frem, for iføl­ge en ny prog­no­se fra DMI, kan vin­ter­g­la­de dan­ske­re ik­ke ba­re se frem til en we­e­kend i sne­vejr, men i sne­storm. Her ram­mer det Det kom­mer dog pri­ma­ert til at ram­me Vest- og Sydsja­el­land samt Lol­land-Fal­ster, Fyn og Kø­ben­havn og Nord­s­ja­el­land, skri­ver DMI på sin hjem­mesi­de. En­kel­te ste­der vil der kun­ne fal­de helt op til ni cm sne på få timer, og der vil sam­ti­dig va­e­re risiko for kraf­tig vind på op til 10-15 m/s.

Vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log ved DMI Mo­gens Røn­ne­ba­ek be­kra­ef­ter, at vi går en sa­er­de­les kold og vin­ter­ag­tig we­e­kend i mø­de. Kol­de­re luft »Luf­ten bli­ver kol­de­re som føl­ge af et lav­tryk sy­døst for Dan­mark, sam­ti­dig med at kold luft strøm­mer ind over os fra Sve­ri­ge. Ned­bø­ren bli­ver me­re in­tens, og i lø­bet af lør­dag vil det ud­vik­le sig til først slud og si­den sne, kom­bi­ne­ret med kraf­tigt vind,« si­ger han til BT og forta­el­ler, at we­e­kend­vej­ret sand­syn­lig­vis kom­mer til at ska­be tra­fi­ka­le pro­ble­mer.

Det er for­stat usik­kert, hvor me­get ned­bør man vil kun­ne op­le­ve i we­e­ken­den, men DMI for­ven­ter 10-20 cm sne i de om­rå­der, hvor der fal­der mest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.