Al-Qa­e­da er til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

GID­SEL­DRA­MA En is­la­mi­stisk grup­pe til­knyt­tet al-Qa­e­das net­va­erk i det nord­li­ge Ma­li tog i går an­sva­ret for en gid­sel­tag­ning på et Ra­dis­son­ho­tel i Ma­lis ho­ved­stad Ba­mako. 27 gids­ler mi­ste­de li­vet. Op mod 10 gid­sel­ta­ge­re be­va­eb­net med Ka­las­h­ni­kov-ri­f­ler angreb fre­dag mor­gen ho­tel­let og tog 170 per­so­ner – her­af man­ge ud­la­en­din­ge - som gids­ler på byg­nin­gens 7. eta­ge. Gid­sel­ta­ger­ne råb­te »Gud er stor« og lod iføl­ge øjen­vid­ner gids­ler, der kun­ne ci­te­re Kor­a­nen, gå. Po­li­ti og sol­da­ter valg­te at storme ho­tel­let, hvor de skød og dra­eb­te to ger­nings­ma­end. Ved avi­sens de­ad­li­ne var de re­ste­ren­de gids­ler fri­gi­vet, men ild­kam­pe mod ger­nings­ma­en­de­ne fort­sat­te på ho­tel­lets øver­ste eta­ge.

Gid­sel­tag­nin­gen ske­te blot en uge ef­ter, at en ter­r­or­cel­le til­knyt­tet Is­la­misk Stat (IS) ud­før­te et blo­digt og nø­je plan­lagt angreb i Pa­ris, der har ko­stet 130 li­vet. Ik­ke til­fa­el­dig ti­m­ing Og ti­m­in­gen for gårs­da­gens gid­sel­dra­ma er langt ra til­fa­el­dig, for­kla­rer Afri­ka-eks­pert Hol­ger Ber­nt Han­sen, pro­fes­sor eme­ri­tus ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

For grund­la­eg­ger­ne af ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat var kri­ge­re, der brød med al-Qa­e­da. I dag er det IS, der lø­ber med al op­ma­er­k­som­he­den,

DE SE­NE­STE STO­RE TER­R­OR­AN­GREB og der­for er al-Qa­e­da nødt til at mar­ke­re sig, for­kla­rer han.

»An­gre­bet er klart in­spi­re­ret af det, der ske­te i Pa­ris i sid­ste uge. Der er en slags kon­kur­ren­ce mel­lem de to or­ga­ni­sa­tio­ner,« si­ger pro­fes­soren, der net­op nu er til en Afri­ka­kon­fe­ren­ce i den ame­ri­kan­ske stat Ca­li­for­ni­en, hvor si­tu­a­tio­nen i Ma­li drøf­tes. Angreb smit­ter »Der­for ser vi, at an­gre­be­ne smit­ter. Det kom­mer i se­ri­er nog­le gan­ge, der op­står og for­sta­er­kes af kon­kur­ren­cen imel­lem or­ga­ni­sa­tio­ner­ne,« si­ger Hol­ger Ber­nt Han­sen.

Ma­li var ind­til for 3 år si­den et re­la­tivt sta­bilt land. Det aen­dre­de sig, da dik­ta­to­ren Mu­am­mar Gadda­fi i det na­er­lig­gen­de nord­afri­kan­ske land Li­by­en blev dra­ebt af op­rø­re­re. Man­ge af Gadda­fis le­je­sol­da­ter var fra en old­gam­mel no­ma­de­stam­me fra Ma­li, kendt som ‘det blå folk’.

»Da Gadda­fi-sty­ret brød sam­men, vend­te de hjem til det nord­li­ge Ma­li – og de tog de tun­ge vå­ben med sig,« for­kla­rer Hol­ger Ber­nt Han­sen. Det er net­op dis­se kri­ge­re, der er med­lem af grup­pen Al-Mou­ra­bi­to­un, der i går tog an­sva­ret for gid­sel­tag­nin­gen.

Frank­rig har al­le­re­de ud­sta­tio­ne­ret om­kring 1.000 sol­da­ter i den tid­li­ge­re fran­ske ko­lo­ni for at be­ka­em­pe de is­la­mi­sti­ske op­rørs­grup­per i det nord­li­ge Ma­li. Dan­mark har be­slut­tet at sen­de 30 sol­da­ter fra Ja­e­ger­kor­p­set og Frø­mand­skor­p­set til Ma­li for at støt­te FN-styr­ken. Det er en af ver­dens mest ef­ter­søg­te ji­ha­di­ster, der le­der ter­r­or­grup­pen, som i går tog an­sva­ret for gid­sel­tag­nin­gen i Ma­li. Mokh­tar Bel­mokh­tar, hed­der ter­r­o­ri­sten, der stam­mer fra Al­ge­ri­et og har va­e­ret kri­ger li­ge si­den den al­ge­ri­ske bor­ger­krig i 1990’er­ne.

Ør­ken­kri­ge­ren, der en­gang mi­ste­de sit ene øje i en ulyk­ke med spra­eng­stof­fer, le­der grup­pen AlMou­ra­bi­to­un. Den er til­knyt­tet alQa­e­das net­va­erk i det nord­li­ge Ma­li og har tid­li­ge­re ud­ført en ra­ek­ke angreb, hvor og­så FN-sol­da­ter blev dra­ebt.

Den ame­ri­kan­ske re­ge­ring har ud­lo­vet en du­sør på hans ho­ved på fem mil­li­o­ner dol­lar. På trods af utal­li­ge for­søg er det end­nu ik­ke lyk­ke­des ame­ri­kan­ske bom­be­fly at ta­ge li­vet af ham.

I som­mer bom­be­de USA et hus i Li­by­en, hvor den enø­je­de ter­r­o­rist skul­le hol­de et mø­de med ji­ha­di­ster. Men i sid­ste må­ned duk­ke­de han igen op, da han vi­ste sit an­sigt i en vi­deo, der blev vist på al­ge­risk tv.

De utal­li­ge mis­lyk­ke­de at­ten­tat­for­søg mod den enø­je­de ter­r­o­rist har gi­vet ham øge­nav­net ‘den usår­li­ge’, hvil­ket kun har ført til en øget idol­dyr­kel­se fra ji­ha­di­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.