Lil­le – men ef­fek­tiv

Løk­kes smal­le re­ge­ring blev spå­et en kort le­ve­tid, men ind­går mas­ser af bre­de for­lig med bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NYHEDER -

Min mor har op­dra­get mig til, at der ik­ke er no­get, der er så skidt, at det ik­ke er godt for no­get. Man skal ha­ve det bed­ste ud af si­tu­a­tio­nen

Lars Løk­ke Ras­mus­sen

VEN­STRE med 1.500 del­ta­ge­re.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men for­kla­rer de man­ge af­ta­ler med re­ge­rin­gen med, at Løk­ke har va­e­ret til at ta­le med.

»Vi har fra be­gyn­del­sen sagt, at vi vil bru­ge vo­res man­da­ter til at få ind­fly­del­se. Det er lyk­ke­des os at få nog­le kla­re S-fin­ger­af­tryk på de af­ta­ler, vi har ind­gå­et. Det er bran­da­er­ger­ligt, at re­ge­rin­gen har la­vet en af­ta­le om fi­nans­lo­ven med blå blok. Det gi­ver ik­ke fle­re ar­bejds­plad­ser og vel­fa­erd, men skat­te­let­tel­ser,« si­ger Wam­men. Ma­nøv­re­dyg­tig Det er før­ste gang si­den An­ker Jør­gen­sens fem­te re­ge­ring i be­gyn­del­sen af 1980er­ne, at re­ge­rin­gen kun be­står af ét par­ti. Men Løk­kes lil­le et­par­ti-re­ge­ring med 34 man­da­ter som bal­last har vist sig ma­nøv­re­dyg­tig:

»Vi har haft me­get for­skel­li­ge kon­stel­la­tio­ner. Vi har haft re­ne blå løs­nin­ger og nog­le, hvor vi har haft SF og Al­ter­na­ti­vet med. Vi har haft løs­nin­ger, hvor V-DF-S var ker­nen i det, og det vi­ser jo ba­re, at me­get kan la­de sig gø­re, hvis man er flek­si­bel,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen. der ik­ke er no­get, der er så skidt, at det ik­ke er godt for no­get. Man skal ha­ve det bed­ste ud af si­tu­a­tio­nen. Det er klart, at det hav­de va­e­ret sjove­re, hvis Ven­stre var me­get stør­re. Men man må jo fin­de styr­ken i si­tu­a­tio­nen, og styr­ken for en et-par­ti­re­ge­ring er, at den i før­ste om­gang kun skal bli­ve enig med sig selv.« Må bø­je af Selv om Løk­ke er glad for det tid­li­ge­re re­ge­rings­sam­ar­bej­de med De Kon­ser­va­ti­ve, for­nem­mer man, at der og­så gik me­get tid med at af­stem­me for­vent­nin­ger­ne in­ter­nt.

»Hvis man skal la­ve af­ta­ler med an­dre, skal man bø­je af, og hvis man skal bru­ge man­ge kra­ef­ter på at bli­ve eni­ge in­ter­nt i re­ge­rin­gen, så ta­ger det tem­po­et af. Det er klart, at en et­par­ti-re­ge­ring har nog­le an­dre ud­for­drin­ger, men det er en for­del, at den bli­ver me­re ma­nøv­re­dyg­tig.«

»Jeg er ik­ke naiv. Jeg ved godt, hvem der ger­ne vil af med re­ge­rin­gen. Men jeg er da glad for, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har valgt at bli­ve i det spor, de var i, da de var i re­ge­ring. Det gjor­de vi og­så i 2011. Vi faldt ik­ke for fri­stel­sen til ba­re at gø­re li­vet surt for re­ge­rin­gen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.