Fle­re kvin­der va­el­ger at fø­de der­hjem­me

BT - - NYHEDER -

FØDS­LER Fle­re kvin­der va­el­ger at fø­de der­hjem­me i ste­det for at la­de sig ind­la­eg­ge på lan­dets fø­de­af­de­lin­ger. I 2006 valg­te 622 kvin­der at fø­de der­hjem­me. Det tal var sid­ste år ste­get til 886, vi­ser et ud­tra­ek fra Det Me­di­cin­ske Fød­sels­re­gi­ster til DRs un­der­sø­gen­de da­ta­ba­se­re­dak­tion, skri­ver dr.dk.

Stig­nin­gen kom­mer ik­ke bag på Bir­git Pe­ter­s­son, lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun me­ner de pres­se­de for­hold på lan­dets fø­de­af­de­lin­ger kan va­e­re en del af år­sa­gen. Jor­de­mo­der man ken­der »Ka­pa­ci­te­ten på fø­de­af­de­lin­ger­ne er ble­vet min­dre, og kvin­der op­le­ver at bli­ve sendt rundt på an­dre af­de­lin­ger, end hvor de skul­le fø­de. De ken­der of­te ik­ke den jor­de­mo­der, der er til ste­de un­der føds­len. I hjem­met er det en kendt jor­de­mo­der, og man er un­der ro­li­ge og vel­kend­te for­hold,« si­ger hun til dr.dk.

Sik­ker­he­den ved at fø­de hjem­me er des­u­den god. Hvis der på for­hånd er kend­te ri­si­ko­fak­to­rer hos mor el­ler barn, bli­ver man vi­si­te­ret til ho­spi­tals­fød­sel, for­kla­rer hun.

Al­le kvin­der har iføl­ge sund­heds­lo­ven ret til at fø­de hjem­me med en jor­de­mo­der. Om­kost­nin­ger­ne for sta­ten er la­ve­re ved en hjem­me­fød­sel end for en førs­te­gangs­fø­de­n­de på et ho­spi­tal. Det ko­ster i gen­nem­snit 22.917 kro­ner for en hjem­me­fød­sel, mens førs­te­gangs­fø­de­n­de på ho­spi­ta­ler ko­ster 25.098 kro­ner. En an­den­gangs­fø­de­n­de på et ho­spi­tal er bil­ligst og ko­ster i gen­nem­snit 22.187 kro­ner.

Mens an­tal­let af hjem­me­føds­ler er ste­get, er tal­let fort­sat lavt i for­hold til, hvor man­ge der fø­der på ho­spi­ta­let. Kun 1,5 pro­cent af føds­ler­ne sker i dag i hjem­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.