Nej, hr. og fru Dan­mark får det bed­re nu Ja, vel­fa­erd of­res for vel­stå­en­des luksus­bi­ler

BT - - DEBAT -

BRI­AN MIK­KEL­SEN

rendt rundt i ha­ven og spil­let fod­bold, har man som bo­li­ge­jer sid­det med ut­ryg­hed i ma­ven og ta­enkt: ’kan jeg nu bli­ve bo­en­de her, når bo­ligskat­ter­ne sti­ger og sti­ger?’ Nu er der sør­get for, at der er kom­met en prop i det hul. Det er kun ret­fa­er­digt, at bo­li­ge­je­re med ro i ma­ven kan bli­ve bo­en­de i de­res bo­lig, og gan­ske al­min­de­lig e fam ili­er kan kø­be nog­le bi­ler, som er sik­re og me­re mil­jø­rig­ti­ge. Fi­nans­lo­ven er til gavn for fa­mi­li­er­ne og me­get so­ci­alt af­ba­lan­ce­ret.

MENS BØR­NE­NE HAR

gla­de, hver gang no­gen kø­ber en dyr bil. De be­ta­ler al­le­re­de rig­tig me­get, og det er egent­lig ret ut­ro­ligt, at de over­ho­ve­det or­ker det. De be­ta­ler i for­vej­en en mas­se til vo­res fa­el­les kas­se, så jo fle­re vi kan få til at kø­be nog­le dy­re bi­ler, de­sto bed­re.

VI SKAL VA­E­RE

BEN­NY EN­GEL­BRE­CHT

at Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke kra­e­ve­de, at Lars Løk­ke la­ve­de en bred af­ta­le med os so­ci­al­de­mo­kra­ter. Sam­men kun­ne vi ha­ve la­vet en af­ta­le med me­re vel­fa­erd og fo­kus på at ska­be ar­bejds­plad­ser. I ste­det skal DF nu for­sva­re en la­ve­re re­gi­stre­rings­af­gift for luksus­bi­ler, og at de er gå­et med til at sa­et­te en mas­se pen­ge af til ska­e­ve skat­te­let­tel­ser til vel­stå­en­de

bo­li­ge­je­re.

DET UN­DRER MIG,

fle­re pen­ge ud til lan­dets ae­l­dre. Det ene­ste, DF sik­rer, er sta­tus quo. I vir­ke­lig­he­den er DF ble­vet fodret med sin egen ha­le. Kri­sti­an Thulesen Dahl pra­e­sen­te­re­de godt nok et nyt be­greb, da han stil­le­de sig op for­an pres­se­kor­p­set på Chri­sti­ans­borg. En så­kaldt ’va­er­dig­heds­mil­li­ard’. Ene­ste for­skel fra den ae­l­dre­mil­li­ard, SR-re­ge­rin­gen i sin tid ind­før­te, er nav­net.

DER KOM­MER IK­KE

med re­ge­rin­gen, LA og K pra­e­sen­te­re­de de­res fa­el­les fi­nans­lov, var den na­er­mest støv­su­get for DFs ma­er­kesa­ger. Alt, hvad DF fo­re­slog før val­get, syn­tes glemt, og bund­linj­en er, at Danmarks største bor­ger­li­ge par­ti har få­et im­po­ne­ren­de lidt ud af de­res man­ge man­da­ter. De blev kort og godt for­hand­let ned un­der gulv­bra­ed­der­ne i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

DA DF SAM­MEN

med champag­ne. Jeg går ud fra, at man i Dansk Fol­ke­par­tis fol­ke­tings­grup­pe skyl­le­de den ned med kvajebajer.

LA FEJRE­DE FI­NANS­LO­VS­AF­TA­LEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.