’ ’

BT - - DEBAT -

JEG ME­NER, AT

HVIS VI I

Vi skal va­e­re gla­de, hver gang no­gen kø­ber en dyr bil. De be­ta­ler al­le­re­de rig­tig me­get

det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Jeg me­ner prin­ci­pi­elt set, at der altid skal va­e­re en ge­vinst på om­kring 3.000 kr., hvis man får et ar­bej­de. Det er vig­tigt, at kas­se­da­men i Net­to kan mø­de på ar­bej­de hver dag og se, at det kan be­ta­le sig for hen­de.

Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti hav­de haft 90 man­da­ter, hav­de vi sør­get for, at skat­ter og af­gif­ter var ble­vet sa­en­ket end­nu me­re for pri­vat­per­so­ner. Der­med ik­ke sagt, at vi ik­ke er til­fred­se med af­ta­len, som den ser ud nu. Det er vi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.