V bru­ger DFs kas­se­kre­dit

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Af­ta­len om na­e­ste års fi­nans­lov er på plads. Nu hand­ler det ik­ke la­en­ge­re om det fak­ti­ske ind­hold i af­ta­len, men der­i­mod om det ef­ter­lad­te ind­tryk.

Hvor­for? De fa­er­re­ste dan­ske­re sa­et­ter sig med en kop kaf­fe og la­e­se­bril­len for at gna­ske sig igen­nem de 26 sider, som af­ta­le­teksten om fi­nans­lo­ven ud­gør. En fa­er­dig fi­nans­lov er et di­gert tre­bindsva­erk, som der ik­ke fin­des man­ge men­ne­sker i det­te land, der bru­ger som an­det end re­ol­pral el­ler sja­el­dent be­nyt­tet opslags­va­erk. Der­for byg­ger de fle­stes op­fat­tel­se af af­ta­len på an­dres ud­la­eg­nin­ger af den.

Hvem ud­la­eg­ger den? I før­ste om­gang Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Der lig­ger en mar­kant vinkling af af­ta­len i de em­ner, mi­ni­ste­ri­et selv har la­vet pres­se han­douts om. Det er pa­pi­rer de­sig­net til at stry­ge di­rek­te ind i avi­sers og tv’s fakta-bok­se. Og det gør de i stor stil. Der­na­est er det selv­føl­ge­lig for­hand­ler­ne, når de tra­e­der frem for­an glas­dø­ren i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Så bli­ver det de øv­ri­ge par­ti­er, som pe­ger på fejl og mang­ler. Og til sidst er det or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og me­nings­dan­ne­re. Det ud­gør én stor kamp om, hvor­dan man skal for­stå fi­nans­lo­ven.

Hvad si­ger Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et? De fo­ku­se­rer på ’ba­lan­ce’. Det er en an­den må­de at si­ge, at vi er an­svar­li­ge, men vi bru­ger al­li­ge­vel al­le de pen­ge, vi kan. Og så frem­ha­e­ver de de om­rå­der, der får fle­re pen­ge: sund­hed, ae­l­dre, fast­frys­ning af grundskyld, nedsa­et­tel­se af re­gi­stre­rings­af­gif­ten på bi­len og res­sour­cer til po­li­ti­et. Der bru­ges ik­ke så me­get krudt på at for­kla­re be­spa­rel­ser.

Hvad si­ger for­hand­ler­ne? Ja, De Kon­ser­va­ti­ve kun­ne na­e­sten ik­ke ’va­e­re i sig selv’ af be­gej­string, LA syn­tes na­e­sten, af­ta­len var ’smuk’ og fejre­de den med champag­ne, mens DF nø­je­des med at kal­de af­ta­len for ’ha­e­der­lig god’. Al­le par­ter - og­så re­ge­rin­gen - brug­te an­led­nin­gen til at min­de om, hvad de var gå­et til valg på, som de nu får gen­nem­ført. Men der var og­så ting, og som de ik­ke fik igen­nem.

Hvad si­ger de øv­ri­ge par­ti­er? Alt fra so­ci­alt ska­ev til sort (alt­så ik­ke grøn). Det mest in­ter­es­san­te ef­ter­spin er imid­ler­tid det, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne la­eg­ger for da­gen. De har størst fo­kus på at forta­el­le, at DF har lidt et ne­der­lag i for­hand­lin­ger­ne. Nog­le ta­ler og­så om løf­te­brud bå­de i for­hold til af­ta­len om kon­tant­hja­elp og i for­hold til va­ek­sten i den of­fent­li­ge sek­tor, som - på beg­ge om­rå­der - bli­ver me­re barsk, end hvad DF gik til valg på. Det er fak­tisk gan­ske ef­fek­tivt. I hvert fald pe­ger al­le mi­kro­fo­ner nu mod Kri­sti­an Thulesen Dahl.

Har DF få­et klø i af­ta­len? Det kan man ik­ke si­ge. De har få­et en del klas­si­ske DF-ma­er­kesa­ger igen­nem om sund­hed, ae­l­dre, po­li­ti og stram­nin­ger på ud­la­en­din­ge­om­rå­det samt re­duk­tion i ulands­bi­stan­den. Men for­skel­len fra tid­li­ge­re er, at hvor DF i 00er­ne bad om ting, de kun­ne få - og fik dem, så har de den­ne gang bedt om ting, som de må­ske/må­ske ik­ke kun­ne få - og har ik­ke få­et de mest pro­fi­le­re­de ting igen­nem: nem­lig gra­en­se­kon­trol og 2.000 fle­re po­li­ti­be­tjen­te. Og bal­la­den slut­ter ik­ke der, for DF skal la­eg­ge ryg til en hel del ube­ha­ge­lig­he­der på vel­fa­erds­om­rå­det.

Har DF va­e­ret dår­li­ge­re for­hand­le­re end tid­li­ge­re? Nej. Men re­ge­rin­gen har stå­et me­re fast end tid­li­ge­re. Det ga­el­der bl.a. i for­hold til gra­en­se­kon­trol­len. Men det hø­rer og­så med til hi­sto­ri­en, at re­ge­rin­gen selv har hø­stet ro­ser i ste­det for at la­de DF lø­be med dem. F.eks. lag­de re­ge­rin­gen selv 34 stram­nin­ger - hid­si­ge stram­nin­ger - frem på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, som DF så kan for­hand­le om på linje med al­le an­dre. De kun­ne i ste­det va­e­re gi­vet som in­drøm­mel­ser i en fi­nans­lov. Det sam­me ga­el­der de ek­stra pen­ge til sund­hed, som og­så kun­ne va­e­ret gi­vet som en hel el­ler del­vis in­drøm­mel­se. Men re­ge­rin­gen valg­te en an­den vej.

Hvor­for? For­di det ik­ke kun hand­ler om at hol­de DF glad. Det hand­ler for Ven­stre om at vok­se. Og no­get af det vok­se­va­erk skal kom­me fra en DF-til­ba­ge­gang. Og det hu­er ik­ke DF, der i for­vej­en bli­ver an­gre­bet hårdt af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Ken­der jeg DF ret, så har Ven­stre li­ge la­vet et stort tra­ek på DFs kas­se­kre­dit.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Det mest in­ter­es­san­te ef­ter­spin er imid­ler­tid det, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne la­eg­ger for da­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.