’Et for­fa­er­de­ligt for­løb’

BT - - DEBAT -

fter til at dyr­ke v lidt be­va­e­en gø­re en f. eks. va­e­re en som hol­der dig dig i lø­bet af t ta­en­de fjern­sy­er­n­be­tje­nin­gen. mme i gang, og ne led - tva­er­ti­re gan­ge om r og styr­ke led.

GENOP­TRA­E­NING af kom­mu­nen og der­ved kun­ne få si­ne el­lers for­s­vund­ne mus­k­ler til­ba­ge.

Det var en hof­te­o­pe­ra­tion i 2012, som gjor­de, at den nu 54-åri­ge kvin­de plud­se­lig ik­ke hav­de man­ge mus­k­ler til­ba­ge i be­net. Fak­tisk kun­ne hun knap gå en ki­lo­me­ter, før hun måt­te hvi­le sig. Men et tra­e­nings­for­løb der be­står af tra­e­ning tre gan­ge om ugen med alt fra ela­stik over bold til cyk­ling, har be­ty­det, at An­net­te Boldt Jen­sen nu igen har få­et kra­ef­ter­ne til­ba­ge:

»Det har va­e­ret et for­fa­er­de­ligt for­løb, for­stå­et på den må­de, at det ik­ke er rart at va­e­re af­ha­en­gig af an­dre men­ne­sker og va­e­re nødt til at be­de om hja­elp. Det er ik­ke op­ti­malt, når man ik­ke er ae­l­dre end jeg,« si­ger An­net­te Boldt Jen­sen.

Hun har sta­dig man­ge smer­ter på grund af slid­gigt an­dre ste­der i krop­pen, og hun har net­op måt­tet igen­nem end­nu en ope­ra­tion i den an­den hof­te. Al­li­ge­vel har det va­e­ret det he­le va­erd: Blev ved... »Når du ik­ke har no­gen mus­k­ler, og du ik­ke kan gå sa­er­lig langt, gør det jo me­get ondt. Og isa­er når du så be­gyn­der at tra­e­ne. Men så er jeg ble­vet ved. For når først jeg kom igen­nem, så blev det jo godt,« si­ger hun.

An­net­te Boldt Jen­sen hol­der li­ge nu pau­se med sin tra­e­ning på grund af den net­op over­stå­e­de ope­ra­tion. Men hun skal snart i gang igen:

»Det har va­e­ret en helt ny ver­den for mig at tra­e­ne så me­get, men jeg reg­ner med selv at bli­ve ved. da jeg kan ma­er­ke den po­si­ti­ve for­an­dring i form af fa­er­re smer­ter,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.