Pa­mela drop­per Dan­mark

BT - - DEBAT -

BOG­UD­GI­VEL­SE En stort an­lagt fest på Na­es­byholm Slot ved Glum­sø på Sja­el­land i an­led­nin­gen af Pa­mela An­der­sons nye bog bli­ver al­li­ge­vel ik­ke til no­get. Fe­sten er af­lyst på grund af frygt for ter­ror.

Det op­ly­ser Mor­ten Lund, der er part­ner i The Wed­ding Com­pa­ny, som rå­der over Na­es­byholm Slot, til sn.dk.

Den tid­li­ge­re Baywat­ch­stjer­ne skul­le el­lers ha­ve be­søgt slot­tet i den­ne we­e­kend og bo der i tre da­ge i for­bin­del­se med en stor fest i an­led­ning af hen­des nye bog, ’Raw’. For­hø­jet be­red­skab »Grun­det de se­ne­ste mel­din­ger om øget ter­r­ortrus­sel mod Dan­mark og det fak­tum, at den dan­ske re­ge­ring og Rigs­po­li­ti­et har for­hø­jet be­red­ska­bet til ’mar­kant for­hø­jet be­red­skab’, det na­est­hø­je­ste ni­veau si­den An­den ver­denskrig, fø­ler Pa­mela An­der­son ik­ke, at det på nu­va­e­ren­de tids­punkt vil va­e­re for­svar­ligt og sik­kert nok at rej­se til Dan­mark,« si­ger hen­des agent Claus Hjelm­bak til avi­sen.

En ra­ek­ke højt­stå­en­de per­so­ner fra blandt an­det USA skul­le ha­ve del­ta­get i ar­ran­ge­men­tet, men på grund af det for­hø­je­de ter­r­or­be­red­skab ef­ter be­gi­ven­he­der­ne i Pa­ris, vil de ik­ke rej­se til Dan­mark i øje­blik­ket.

»Det er ik­ke kun hr. og fru Dan­mark, der skul­le kom­me, men og­så en ra­ek­ke stats­folk fra ind- og ud­land. Li­ge nu er der så me­get fo­kus på ter­ror og PET, og der er for­hø­jet sik­ker­heds­til­stand i he­le lan­det,« for­kla­rer Mor­ten Lund til avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.