Her er årets ju­le­ga­ve­hit

BT - - DEBAT -

HJA­ELP For de helt små teg­ner det til, at årets ju­le­ga­ve­hit bli­ver én ting, som og­så var po­pu­la­er sid­ste år, nem­lig Le­go. Til pi­ger­ne er det Le­go Fri­ends, der hit­ter. Til dren­ge­ne er det Nerf-pi­sto­ler, der sky­der skum­gum­mi­kug­ler af sted, der lig­ger nr. 1 på hit­lis­ten, men Le­go Star Wars og Le­go Mind­storms teg­ner og­så til at bli­ve et sik­kert ju­le­ga­ve­hit, for­sik­rer Mar­tin An­der­sen. »Der kom­mer jo en ny Star Wars-film den 16. de­cem­ber, og det kom­mer til at få stor be­tyd­ning for årets ju­le­ga­ver til dren­ge,« vur­de­rer han. Der­til kom­mer en ra­ek­ke an­dre klas­si­ke­re, som og­så altid er po­pu­la­e­re. Det er f.eks. Brio-pro­duk­ter og com­pu­ter­spil. Et sik­kert hit hos kvin­der­ne er de per­son­li­ge ga­ver. Nr. 1 på hit­lis­ten er helt klart ga­ve­kort til shop­ping, f.eks. ga­ve­kort til Ma­tas el­ler tøj- og mo­de­bu­tik­ker. »Vi ser, at kvin­der­ne egent­lig ger­ne selv vil be­stem­me. Om det så er for­di, man ik­ke har til­tro til, at an­dre kan kø­be no­get til én, det tør jeg ik­ke

Ma­en­de­ne

For­u­den

Te­e­na­ger­nes

For­u­den

»Det, »Vi ser, at mo­tions­ud­styr tren­der rig­tig me­get hos ma­end, f.eks. er lø­be- og ak­ti­vi­tet­su­re ble­vet me­get po­pu­la­e­re, og som no­get nyt er smart watch og­så kom­met op på li­sten, ef­ter at Ap­ple har lan­ce­ret sin ’Ap­ple Watch’,« si­ger han.

ju­leøn­sker er dy­re. Mens dren­ge­ne øn­sker sig ga­m­ing­ud­styr, så­som spil­kon­sol­ler, ta­sta­tu­rer og det nye FI­FA 16-spil, er pi­ger­ne li­ge­som kvin­der­ne me­re op­ta­ge­de af per­son­li­ge ga­ver. Nr. 1 på hit­lis­ten hos te­e­na­gepi­gen er ga­ve­kort til Ma­tas. Der­til kom­mer de vel­kend­te klas­si­ke­re som par­fu­me og kos­me­tik, mens årets na­est­mest hot­te ga­ve til te­e­na­gepi­gen er ta­sker af ma­er­ket Day Bir­ger et Mik­kel­sen, forta­el­ler Mar­tin An­der­sen.

com­pu­ter­ud­styr er der én an­den, men og­så lidt dyr ting, der teg­ner til at bli­ve et sik­kert ju­le­ga­ve­hit til te­e­na­ged­ren­gen i år, vur­de­rer Mar­tin An­der­sen:

vi har set, der er ste­get rig­tig me­get på det se­ne­ste, og som nok bli­ver én af de hot­te­ste ju­le­ga­ver til te­e­na­ge­ren, er det nye seg­bo­ard (et slags ska­te­bo­ard, man kan ba­lan­ce­re på, red.). Den slår alt li­ge i øje­blik­ket, men det er og­så et lidt dy­re­re øn­ske. Den lig­ger på 2.500 kro­ner,« forta­el­ler han.

si­ge, men man vil ba­re ger­ne be­stem­me selv, og det skal va­e­re per­son­ligt,« si­ger Mar­tin An­der­sen.

ga­ve­kort er og­så par­fu­mer, bl.a. fra Marc Ja­cobs, et hit, li­ge­som at klas­si­ske smyk­ker, fra bl.a. Kranz & Zieg­ler og Pan­dora og­så er i høj kurs. Der­u­d­over står det klas­si­ske Kay Bo­je­sen-bo­li­g­ud­styr og­så højt på kvin­der­nes øn­ske­sed­del, vur­de­rer Mar­tin An­der­sen.

er me­re elek­tro­nik­fik­se­re­de og øn­sker sig, mod­sat hvad nog­le kvin­der tror, ik­ke va­er­k­tøj, un­der­stre­ger Mar­tin An­der­sen. Mens topøn­sket for de yn­gre ma­end er en tab­let el­ler en ba­er­bar com­pu­ter, er det for de me­re mod­ne og ae­l­dre ma­end ga­ve­kort til un­der­hold­ning og rej­ser, der står øverst på øn­ske­sed­len.

ny trend på li­sten kom­mer som et re­sul­tat af mo­tions­bøl­gen. Ma­en­de­ne vil i hvert fald ik­ke gå ned på ud­styr, når de dyr­ker mo­tion, forta­el­ler Mar­tin An­der­sen:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.