Out­si­de­re til Øde­går­den

BT - - BILER -

DU­EL Klas­sen er op­lagt og vold­somt po­pu­la­ert. Nis­san Qas­hqai og Suzuki Vitara sa­el­ger bed­re end klas­si­ske fa­mi­lie­bi­ler som VW Pas­sat og Ford Mon­deo. Men vi er kra­es­ne. Vi vil ger­ne ha­ve lidt me­re luksus og kom­fort, end bå­de Qas­hqai og Vitara by­der på.

Så vi har valgt et par out­si­de­re, der sy­nes ek­stra op­lag­te til net­op den­ne lange tur. Su­baru Out­ba­ck og Mitsu­bis­hi Out­lan­der for­svin­der let i ma­eng­den. Men Out­ba­ck er en lidt over­set per­le, og Out­lan­der er li­ge ble­vet face­lif­tet.

Tu­ren star­ter i Mitsu­bis­hi Out­lan­der. Mo­del­len er fra 2012, men den nye face­lif­te­de ver­sion kan gen­ken­des på en mar­kant ny front. Det er en Mitsu­bis­hi-sig­na­tur, som går igen på fle­re an­dre mo­del­ler, og som ma­er­ket kal­der ‘Dy­na­mic Shield’. De­sign er som be­kendt en smags­sag, men lad os ba­re bli­ve eni­ge om, at den nye front på Out­lan­der er me­get ja­pansk.

Ef­ter 600 km mo­tor­vej i Out­lan­der er jeg sta­dig frisk. Un­der­vog­nen ram­mer et fint kom­pro­mis med god kom­fort, uden at den bli­ver nervøs ved ret­nings­skift. No­get tra­di­tio­nel­le fi­re­hjul­stra­ek­ke­re har ten­dens til. Den 2,2-li­ters di­e­sel­mo­tor yder 150 hk og sam­men med det 6-trins au­to­mat­gear, ae­des ki­lo­me­ter pro­blem­frit. Det gi­ver tid til at na­er­stu­de­re ka­bi­nen. Hård plast og pi­a­no­lak Vi kø­rer Mitsu­bis­hi Out­lan­ders hø­je­ste ud­styr­sva­ri­ant Insty­le, som er prop­pet med ud­styr som la­e­der­sa­e­der, adap­tiv fart­pi­lot og au­to­ma­tisk nød­brem­se. Li­ge­som fron­ten er in­te­ri­ø­ret me­get ja­pansk med ki­lo­me­ter­vis af pi­a­no­lak og en 6,1 tom­mer tryk­føl­som ska­erm, som dominerer in­stru­ment­bor­det.

Kva­li­tet­sind­tryk­ket er ik­ke ble­vet ha­e­vet, og fle­re ste­der fin­des hård og klejn plast. I ste­det har Mitsu­bis­hi ar­bej­det med at sa­en­ke støj og vi­bra­tio­ner. Det hja­el­per, men det sam­le­de ind­tryk er ik­ke im­po­ne­ren­de - det hø­je ud­styrsni­veau til trods.

Su­baru har i år la­vet en gen­nem­gri­ben­de renove­ring af Out­ba­ck, som blandt an­det har få­et ny front og ka­bi­ne. Kø­re­e­gen­ska­ber­ne er aen­dret mar­kant, men i by­tra­fik i Kø­ben­havn er Out­ba­ck en skrum­len­de af­fa­e­re. Un­der­vog­nen er no­get hård, og i by­en har den sva­ert ved at ab­sor­be­re klo­ak­da­eks­ler og hul­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.