Så­dan, Mr. Mu­stang

BT - - BILER -

TEST med den lil­le 2,3-li­ters tur­bo­mo­tor. Den mang­le­de ka­rak­ter, lyd og power. Rå lyd Det kan man ik­ke si­ge om GT-ud­ga­ven. Den har en ae­r­kea­me­ri­kansk V8-mo­tor på fem li­ter un­der den lange mo­tor­hjelm med en ren og rå lyd, der får små dren­ge til at ven­de sig af ren be­gej­string, og sen­der mil­jøak­ti­vi­ster og spelt­mødre op i det rø­de felt. Den har kort sagt en at­ti­tu­de, som re­du­ce­rer den ’lil­le’ ud­ga­ve af Mu­stang til en vel­fri­se­ret spej­der­dreng.

Og det er ik­ke me­nin­gen, at mu­skel­bi­ler skal va­e­re spej­der­dren­ge – skul­le no­gen va­e­re i tvivl. La­eg der­til, at GT’s ek­stra 100 hk gør den tan­den me­re ur­e­ger­lig.

Det ly­der må­ske ne­ga­tivt, men en mu­skel­bil skal va­e­re vild og ur­e­ger­lig. Det lig­ger i dens DNA, og her er den hjul­spins-frem­kal­den­de V8’er ba­re me­re ‘rig­tig’ end den mil­jø­be­vid­ste lil­le ra­ek­ke­mo­tor med fi­re cy­lin­dre, der i vir­ke­lig­he­den ik­ke er vold­somt mil­jø­rig­tig.

Så er der dis­kus­sio­nen om åben bil mod luk­ket bil. Ud­over den åben­ly­se kø­re­dy­na­mi­ske for­del en luk­ket bils ek­stra kar­ros­se­ri­stiv­hed gi­ver, så er en luk­ket Mu­stang og­så me­re rå. Me­re om jeg må va­e­re så fri. Den åb­ne ud­ga­ve lug­ter af shop­ping­tu­re på Ro­deo Dri­ve, mens den luk­ke­de – der i Mu­stangu­n­i­ver­set ti­tu­le­res Fast­ba­ck – er en me­re kom­pro­mis­løs mu­skel­bil.

Den er me­re Ste­ve Mcqu­e­en og min­dre Ole Hen­rik­sen. Der er ab­so­lut in­tet i vej­en med den kro­nisk livs­gla­de cre­me­kon­ge, men hans ima­ge har­mone­rer ba­re i min op­tik dår­ligt med ame­ri­kansk mu­skel­bil.

En åben Mu­stang er lidt som en Suzuki Wa­gon R med sto­re fa­el­ge og stø­jen­de lyd­pot­te. Det bli­ver i sid­ste en­de en smu­le selv­mod­si­gen­de. Mu­skel­bundt Idéen med en mu­skel­bil som Mu­stang er, at le­ve­re mas­ser af saft, kraft og hjul­spins-po­ten­ti­a­le til en over­kom­me­lig pris. Ik­ke at la­ve en bil til for­stads­fru­er, in­dret­nings­ar­ki­tek­ter el­ler cre­me­kon­ger. Det gør Fast­ba­ck­ver­sio­nen af Mu­stang med V8-mo­tor og 421 hk til det ene­ste rig­ti­ge valg.

Test­bi­len har desva­er­re au­to­mat­gear. Det kan ret­fa­er­dig­gø­res ud fra den be­tragt­ning, at ame­ri­kan­ske mu­skel­bi­ler som of­test har au­to­mat­gear – og­så hi­sto­risk set. Men har man først prø­vet den fuld­sta­en­digt fa­bel­ag­tigt vel­fun­ge­ren­de og me­ka­nisk til­freds­stil­len­de ma­nu­el­le Mu­stang-gear­kas­se, så vil man na­ep­pe over­ve­je den au­to­ma­ti­ske. Sa­er­ligt ik­ke for­di au­to­mat­gear­kas­sen ko­ster over 30.000 kr. ek­stra. Lucky Luke Sa­et­ter vi os ud over oven­stå­en­de og bli­ver eni­ge om, at det er den V8­mo­to­ri­se­re­de Fast­ba­ck, der du­er, så får man en bil uden op­lag­te kon­kur­ren­ter. For hvor kø­ber du +400 hk til un­der 700.000 kr.? Uden at bi­len er brugt el­ler skamtu­net et lys­sky sted?

Det er net­op til­ga­en­ge­lig­he­den, der gør Mu­stang unik. Selv­om den kø­rer bed­re end no­gen­sin­de, så er den ik­ke så skarp som en BMW 435i. Men den ko­ster og­så et som­mer­hus i vand­kants-Dan­mark min­dre. Til 700.000 kr. får du ik­ke en­gang en ve­lud­sty­ret Au­di TT med 230 hk.

Mu­stang er en ener. Den er som Lucky Luke en en­som cow­boy, der bok­ser i sin helt egen va­egt­klas­se.

Den er hur­tig, den er sjov, den har oce­a­ner af at­ti­tu­de, og så ly­der den som et tor­den­vejr un­der op­sej­ling.

Så end­nu en­gang vel­kom­men til Eu­ro­pa, Mr. Mu­stang. Vi skal nok la­e­re at hol­de af mu­skel­bi­ler. Vi skal ba­re li­ge vaen­ne os til og for­stå kon­cep­tet først, så vi va­el­ger den RIG­TI­GE Mu­stang over den HELT for­ker­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.