Au­di slår Tesla

BT - - BILER -

PRE­STI­GE­BI­LER Pre­sti­ge­bi­ler har altid va­e­ret en lidt tri­cky stør­rel­se i Årets Bed­ste Bi­ler-re­gi. Det er en ka­te­go­ri, som løst de­fi­ne­ret star­ter ved 6-700.000 kr., og da­ek­ker over bi­ler, der hen­ven­der sig til en plads på di­rek­tio­nens par­ke­rings­plad­ser. Dy­re, luk­suri­ø­se og eks­klu­si­ve bi­ler, der le­ve­rer me­re end ba­re kom­fort og dy­na­mik. I 2013 vandt Jagu­ar XF, mens Tesla Mo­del S tog pri­sen sid­ste år. Bi­ler som Mer­ce­des E-Klas­se, Au­di A6 og BMW’s 5-se­rie har al­le stil­let op, men tabt i den­ne klas­se, og det sig­na­le­rer, at dom­mer­ne hi­sto­risk set har ef­ter­s­purgt me­re end ba­re et højt bund­ni­veau.

For­di de tra­di­tio­nel­le ty­ske sva­er­va­eg­te­re i de­res nu­va­e­ren­de for­ma­ter al­le har måt­te se sig slå­et i den­ne ka­te­go­ri, kan de ik­ke stil­le op igen. Kra­vet er, at der skal va­e­re sket en grund­la­eg­gen­de aen­dring, før en slå­et mo­del må genop­stil­le. Det har der­for va­e­ret ek­stra sva­ert at fin­de et kva­li­fi­ce­ret felt i år, som kun­ne ud­for­dre sid­ste års vin­der, Tesla Mo­del S. Men det lyk­ke­des med to bi­ler, der beg­ge by­der ind med an­det og me­re end ba­re luksus og kø­re­kom­fort. Men først sid­ste års vin­der. El­bi­len Tesla Mo­del S slog bå­de Au­di A6 og den face­lif­te­de Mer­ce­des E-Klas­se sid­ste år. Det gjor­de den på dy­der som de­sign, ac­ce­le­ra­tion og in­nova­tion. Den lan­ce­re­de sim­pelt­hen en ny må­de at ta­en­ke pre­sti­ge­bil på. Bå­de hvad an­går driv­linje og coupé-in­spi­re­ret de­sign. Og så ac­ce­le­rer den som en su­per­sport­s­vogn og kø­rer over 400 km på en op­lad­ning i P85-ver­sio­nen. Vi var solgt. Ud­byg­get net­va­erk Si­den da er la­de-net­va­er­ket ble­vet ud­byg­get, så du nu kan tan­ke 300 km strøm på ca. 30 mi­nut­ter fle­re ste­der langs det dan­ske mo­tor­vejs­netva­erk. I det lys bli­ver Mo­del S sva­er at slå.

Den før­ste bil, der får chan­cen, er den nye Mer­ce­des GLE Coupé. Nu skal der nok va­e­re en la­e­ser el­ler to, der kom­mer med den åben­ly­se ind­ven­ding, at GLE hø­rer hjem­me i vo­res nye Luksus-SUV-ka­te­go­ri, og det kan der va­e­re no­get om. Men i Coupé-ver­sio­nen er den ik­ke SUV-prak­tisk, men me­re livs­stils­smart. Og der­for kun­ne den va­e­re det op­lag­te al­ter­na­tiv til en me­re kon­ser­va­tiv luksus­se­dan i pre­sti­ge­bils­seg­men­tet. Den er luk­suri­øs og stor, og så er den ik­ke så prak­tisk og for­nuf­tig i sit ud­tryk som en ren­dyr­ket SUV. Den for­sø­ger med sin coupé­form at kom­bi­ne­re det rå jeg-spi­ser-ka­e­le­dyr-til-mel­lem­mad look med det ele­gan­te James Bond-ag­ti­ge coupélook. Et mo­digt valg. Au­di i ha­bit Au­di A7 er en ele­gan­ti­er i stør­rel­se XL. Det er dy­best set en Au­di A6, der har smidt hver-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.