DBUs VA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OVER SUN­DET Åge Ha­rei­de ta­ger en af si­ne un­ge spil­le­re om nak­ken og tra­ek­ker ham ind til sig, rå­ber no­get på en char­me­ren­de blan­ding af norsk og svensk, in­den han gri­ner højt og hjerte­ligt. Så­dan er han - Danmarks kom­men­de land­stra­e­ner. En åben, glad og hjerte­lig mand med let til smil og en for­ka­er­lig­hed for ud­vik­lin­gen af un­ge spil­le­re.

Den for­ka­er­lig­hed får An­dreas ’AC’ Chri­sten­sen, Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen nu at ma­er­ke. Tid­li­ge­re på ugen kun­ne Po­li­ti­ken og TV2 forta­el­le, at Ha­rei­de lig­ner Danmarks na­e­ste land­stra­e­ner. Nu kan BT nu­an­ce­re hi­sto­ri­en.

Den 62-åri­ge nord­mand, som BT mød­te i går for­mid­dag i Mal­mø, er Danmarks na­e­ste land­stra­e­ner. En af­ta­le har va­e­ret på plads igen­nem det me­ste af ef­ter­å­ret, forta­el­ler BTs kil­der. Nu mang­ler blot de sid­ste små de­tal­jer, in­den Åge Ha­rei­de kan pra­e­sen­te­res som Mor­ten Ol­sens af­lø­ser. Det sker en­ten i na­e­ste uge – el­ler ugen ef­ter.

In­den skal den tid­li­ge­re Brønd­by-tra­e­ner fø­re sit Mal­mø-mand­skab i kamp i Cham­pions Le­ague mod Pa­ris Saint-Ger­main og den sven­ske bys største søn, Zla­tan Ibra­him­ovic. Der­na­est skif­ter fo­kus for en kort stund til Dan­mark, DBU og de of­fi­ci­el­le for­ma­li­te­ter, in­den Mal­møs sid­ste Cham­pions Le­ague-kamp i Madrid sa­et­ter punk­tum for nord­man­dens kar­ri­e­re i Sve­ri­ge.

Her er han på en rul­len­de kon­trakt, der kra­e­ver seks må­ne­ders op­si­gel­se. DBU skal der­for ef­ter alt at døm­me ud med en min­dre kom­pen­sa­tion til de de­tro­ni­se­re­de sven­ske me­stre for at få de­res tra­e­ner til at kryd­se Øre­sunds­bro­en og skif­te ly­se­blåt og Swed­bank Sta­dion ud med den rød-hvi­de trø­je og Te­lia Par­ken. Be­ta­lin­gen til Malmö FF lig­ner imid­ler­tid en forms­sag. ’DBU har spurgt’ Da BT i går som det før­ste dan­ske me­die fik Åge Ha­rei­de til at ta­le om sit kom­men­de land­stra­e­nerjob, hav­de han net­op fa­er­dig­gjort tra­e­nin­gen med sit sven­ske klubhold. Sce­nen var me­get pas­sen­de det gam­le Mal­mø Sta­dion, hvor Dan­mark i 1992 grund­lag­de EM­sej­ren med en me­ri­te­ren­de sejr over Frank­rig i det ind­le­den­de grup­pe­spil.

In­den mø­det hav­de Mal­møs kom­mu­ni­ka­tions­chef un­der­stre­get, at Åge Ha­rei­de ’un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der’ vil­le kommentere på det dan­ske land­stra­e­nerjob. Men den pra­e­mis køb­te den jovi­a­le nord­mand ik­ke helt, da han kom ud ef­ter tra­e­nin­gen.

»DBU har spurgt mig,« sag­de Åge Ha­rei­de på BTs spørgs­mål om det dan­ske land­stra­e­nerjob.

»Det vil jeg ik­ke sva­re på. Så ly­ver jeg i hvert fald ik­ke, og det vil jeg hel­ler ik­ke,« fort­sat­te han gri­nen­de.

»In­gen­ting. Der er in­gen­ting, der er af­gjort, så der­for kan jeg ik­ke si­ge no­get. De (DBU, red.) har meldt ud, at der er tre-fi­re kan­di­da­ter, og så kan jeg ik­ke si­ge me­re. Jeg har sagt, at det vil­le va­e­re en ae­re at bli­ve spurgt, og nu har de spurgt mig, men der er fle­re, som de skal vur­de­re, og så kan jeg ik­ke si­ge me­re,« lød det fra Mal­mø-tra­e­ne­ren, der brug­te Claus Bret­ton-Mey­ers ord fra for­le­den til at un­der­stre­ge, at han ik­ke er ene­ste em­ne.

Men det er han. Med min­dre no­get går galt, skal der frem­over stå ’ÅH’ i ste­det for ’MO’ på bry­stet af land­stra­e­ne­rens tra­e­nings­dragt. Upo­pu­la­er på for­hånd De dan­ske fans skal der­for vaen­ne sig til tan­ken om en norsk land­stra­e­ner, der for 15 år si­den ik­ke var no­gen stor suc­ces, da han var tra­e­ner i Brønd­by. Den suc­ces – og me­re til – er kom­met i Mal­mø, som han to gan­ge har ført i Cham­pions Le­ague. Men skal man tro BTs la­e­se­re, er det ik­ke nok. I en af­stem­ning på bt.dk tid­li­ge­re på ugen var 80 pro­cent af la­e­ser­ne util­fred­se med val­get af Ha­rei­de - og den util­freds­hed går i sto­re tra­ek igen i re­sten af det fod­bol­din­ter­es­se­re­de Dan­mark.

No­get ty­der der­for på, at Åge Ha­rei­de har fol­ket imod sig, al­le­re­de in­den han har sat sig i land­stra­e­ner­sa­e­det. Den slags kun­ne ryste en tra­e­ner­novi­ce, men det skra­em­mer ik­ke en mand med 30 års tra­e­ne­rer­fa­ring.

»Da jeg kom til Mal­mø, var

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.