Da Lars Melvang score­de og mød­te sel­ve­ste Elt­on Jo­hn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR DEN 23. au­gust 1997. Lars Melvang sad i om­kla­ed­nings­rum­met un­der Vi­ca­ra­ge Ro­ad, hjem­me­ba­ne for Wat­ford FC. Kam­pen mod Lon­don-ri­va­ler­ne fra Brent­ford var net­op slut og vun­det med 3-1, blandt an­det tak­ket va­e­re et ho­ved­støds­mål af dagens dan­ske de­butant. Nu bli­ver det nok ik­ke me­get stør­re, ta­enk­te Melvang. Men det blev det. For få øje­blik­ke se­ne­re gik dø­ren til om­kla­ed­nings­rum­met op, og ind trå­d­te sel­ve­ste Elt­on Jo­hn i sin ly­se­grå sil­ke­ha­bit. Ro­ck­stjer­nen tog sig god tid til at ly­køn­ske dren­ge­ne og hav­de oven i kø­bet tid og over­skud til at smal­l­tal­ke med klub­bens nye dan­sker, om den­gang han ind­spil­le­de al­bum­met ’Sle­epi­ng with the Past’ i Puk-stu­di­et i Ran­ders. NÅR JEG KAN ken­de ind­hol­det af den­ne sam­ta­le, er det ik­ke, for­di jeg ken­der Elt­on Jo­hn. Men jeg ken­der Lars Melvang.

Han og jeg ud­gjor­de højresiden på Sil­ke­borg IFs mester­hold fra 1993/94, og der­for ken­der jeg hi­sto­ri­en om Wat­fords glem­te dan­sker. En kort hi­sto­rie fra be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen 1997/98 i Foot­ball Le­ague Two, den tred­je­bed­ste ra­ek­ke i en­gelsk fod­bold. Hi­sto­ri­en rum­mer fem kam­pe mod Brent­ford, Swin­don, Ply­mouth, Gil­ling­ham og Wycom­be. In­gen af dem blev tabt, så det er mu­ligt, at Lars Melvang er den ene­ste ube­sej­re­de dan­sker i en­gelsk fod­bolds hi­sto­rie. Jeg har ik­ke tjek­ket.

Men jeg har tjek­ket op på den lil­le hi­sto­rie, der for Lars Melvangs ved­kom­men­de slut­te­de en må­neds tid ef­ter de­bu­ten med en kna­eska­de, der øde­lag­de hans fod­bold­kar­ri­e­re. Den sto­re hi­sto­rie, den om Wat­ford FC i 1997/98, end­te til gen­ga­eld lyk­ke­ligt med en su­ve­ra­en op­ryk­ning til en­gelsk fod­bolds na­est­bed­ste ra­ek­ke. Med Gra­ham Tay­l­or som ma­na­ger og med Elt­on Jo­hn som man­den med pen­ge­ne. Så selv om Lars Melvang kun var i Wat­ford FC i gan­ske kort tid, nå­e­de han at mø­de de to mest ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner i klub­bens hi­sto­rie.

Gra­ham Tay­l­or var ma­na­ger i Wat­ford i til­sam­men 16 sa­e­so­ner, mens Elt­on Jo­hn si­den 1976 har va­e­ret en del af el­ler ta­et knyt­tet til klub­bens le­del­se, i pe­ri­o­der som be­sty­rel­ses­for­mand, i an­dre ’kun’ som su­per-fan. Tay­l­or og Jo­hn har få­et hver sin tri­bu­ne opkaldt ef­ter sig på Vi­ca­ra­ge Ro­ad. NÅR JEG FIK lyst til at forta­el­le hi­sto­ri­en om Lars Melvang, er det, for­di den er god. Men og­så for­di den kan va­e­re med til at nu­an­ce­re bil­le­det af ’lil­le’ Wat­ford, opkom­lin­ge­ne i Pre­mi­er Le­ague. Lars Melvangs hal­ve år i Wat­ford FC faldt sam­men med klub­bens dår­lig­ste pe­ri­o­de i de se­ne­ste 35 år, men al­li­ge­vel var al­ting stør­re end i bå­de OB og Sil­ke­borg, som var Melvangs dan­ske klub­ber. Melvang forta­el­ler om 70 an­sat­te i klub­ben, om ad­skil­li­ge lands­holds­spil­le­re fra na­tio­ner som Wa­les, Nor­dir­land og Ja­mai­ca og om til­sku­er­tal på over 10.000 til hjem­me­kam­pe­ne, selv om der var ta­le om den tred­je­bed­ste ra­ek­ke. Den slags skal man li­ge hu­ske på, når ta­len fal­der på de ’små en­gel­ske klub­ber’.

I mod­sa­et­ning til Lars Melvang har Elt­on Jo­hn va­e­ret med på he­le Wat­fords even­tyr­li­ge rej­se, som kul­mi­ne­re­de med an­den­plad­sen i den en­gel­ske liga i 1982/83 og FA Cup fi­na­len mod Ever­ton i 1984. Si­den gik det den an­den vej, men sa­e­so­nen 1997/98 – i den­ne sam­men­ha­eng kal­det ’Melvangs sa­e­son’ – var den se­ne­ste i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke. I dag er Wat­ford til­ba­ge på før­ste klas­se, nu med Elt­on Jo­hn i en til­ba­ge­truk­ket rol­le som ae­res-pra­esi­dent, men sta­dig som man­den, der ka­ster glans over sit livs fod­bold­klub. En mand som Wat­fords an­fø­rer Troy De­e­ney har for ek­sem­pel for­talt om det fan­ta­sti­ske øje­blik, da hans mo­bil rin­ge­de, og Elt­on Jo­hn var i den an­den en­de for at øn­ske held og lyk­ke in­den den af­gø­ren­de op­ryk­nings­kamp i for­å­ret.

At ve­ne­ra­tio­nen går beg­ge ve­je, fik man be­vis for sid­ste år, da Elt­on Jo­hn fik opkaldt den ny­e­ste tri­bu­ne på Vi­ca­ra­ge Ro­ad ef­ter sig, hvil­ket den nu 68-åri­ge san­ger be­skrev som ’et af de største øje­blik­ke i mit liv’. SPO­RE­NE EF­TER LARS Melvangs kor­te op­hold i Wat­ford FC er knap så syn­li­ge, men når jeg i dag be­sø­ger Vi­ca­ra­ge Ro­ad for at kommentere op­ryk­ker­nes kamp mod ma­eg­ti­ge Man­che­ster Uni­ted, vil jeg al­li­ge­vel ta­en­ke til­ba­ge på den glem­te dan­skers forta­el­ling om sit kor­te op­hold i den lil­le Lon­don-klub. På de na­e­sten ud­vi­ske­de erin­drin­ger om kam­pe­ne for na­e­sten 20 år si­den og så på det, som Melvang selv kal­der den største op­le­vel­se i sin tid i Wat­ford.

Mø­det med Elt­on Jo­hn i om­kla­ed­nings­rum­met på Vi­ca­ra­ge Ro­ad.

LØR­DAG 21. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.