Det ta­ler vi om

BT - - EL CLÁSICO -

LØS SNAK KB. Ka­rim Ben­ze­ma, den fran­ske skan­da­le­an­gri­ber, er langt om la­en­ge ska­des­fri og til­ba­ge i Re­al Madrid­trup­pen. Spørgs­må­let er, om han kan ryste den se­ne­ste van­vids­pe­ri­o­de, der har budt på af­pres­nings­ankla­ger, an­hol­del­se og rets­mø­der, af sig. M. For Messi. Ot­te uger er der gå­et, si­den den ar­gen­tin­ske bol­dar­tist be­ska­di­ge­de et led­bånd i sit ene knae mod Las Pal­mas. For et par uger si­den var det helt og al­de­les uta­en­ke­ligt, at han kun­ne nå at bli­ve klar til ’El Clási­co’. I den se­ne­ste uges tid har der va­e­ret ma­eg­ti­ge frem­skridt, og Lu­is En­rique kun­ne i går med et lum­sk smil forta­el­le, at ar­gen­ti­ne­ren er med i trup­pen. Han er ik­ke på 100 pro­cent, men selv en halv­klar Messi kan af­gø­re fod­bold­kam­pe. BBC. Kan Re­al Madrid om­si­der stil­le med kon­stel­la­tio­nen BBC be­stå­en­de af Ben­ze­ma, Bale og Cri­sti­a­no Ro­nal­do i front. Of­fen­sivt har madri­le­ner­nes spil hal­tet. 26 mål i 11 kam­pe er na­er­mest scor­ings­kri­se, når man hed­der Re­al Madrid. KEY­L­OR. Ca­sil­las hvem? Den chilenske spra­el­le­mand i Re­al-må­let, Key­l­or Na­vas, har spil­let en frem­ra­gen­de sa­e­son og kaemper vel i dis­se da­ge med Ma­nu­el Neu­er fra Bay­ern Mün­chen om tit­len som ver­dens bed­ste RA­FA. Med ef­ter­nav­net Be­ni­tez. Trods ba­re et en­kelt ne­der­lag i den­ne sa­e­son har Be­ni­tez ik­ke for al­vor for­må­et at om­ven­de Re­al Madrids bla­ser­te pu­bli­kum. Han er ke­de­lig, og hans hold spil­ler ke­de­ligt, ly­der an­kla­ger­ne. Et ne­der­lag til Bar­ce­lo­na vil ska­be rystel­ser må­l­ba­re på Ri­ch­ter-ska­la­en. JR. James Rod­ri­gu­ez har og­så va­e­ret ude et styk­ke tid, men er i spil, hvis alt­så Be­ni­tez tør stat­se så of­fen­sivt mod et spr­ud­len­de Bar­ce­lo­na-hold. »Det før­ste, jeg gjor­de, da han kom hjem fra Co­lom­bia, var at hol­de et mø­de med ham. Hvis vi fø­ler, at han kan vin­de kam­pen for os, bru­ger vi ham na­tur­lig­vis,« si­ger Ra­fa Be­ni­tez. P. In­gen pro­ble­mer er for ba­na­le til at kun­ne over­ses op til ’El Clási­co’. For ny­lig hav­de Barca-spil­le­re spas med at ik­la­e­de sig Hal­lowe­en kostu­mer ef­ter et mø­de med Ge­ta­fe for at skra­em­me Lu­is En­rique, men kom i ste­det til at af­bry­de mod­stan­der­hol­dets pres­se­mø­de. SUÁREZ/NEY­MAR. I fra­va­e­ret af ’sto­re­bror’ Messi har den sy­da­me­ri­kan­ske su­per­duo bol­tret sig som per­ser­kat­te i sand. Bar­ce­lo­nas sid­ste 17 scor­in­ger er for­delt mel­lem Ney­mar og Lu­is Suárez.

må­l­mand. Na­vas er ud­set til en nøg­lerol­le på Ber­na­beu i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.