De skal af­gø­re

BT - - EL CLÁSICO -

ANA­LY­SE

EL CLÁSI­CO I TAL AN­TAL KAM­PE: FLEST SEJ­RE: FLEST MÅL: FLEST KAM­PE:

STØRSTE SEJR: SE­NE­STE FEM LIGA­KAM­PE: 22.03.15: 25.10.14: 23.03.14: 26.10.13: 02.03.13: og i Re­al Madrid. God for­ud­se­en­hed, stor ro trods sin un­ge al­der og su­ve­ra­en i luft­spil­let. Ser­gio Ra­mos Re­al Madrids span­ske lands­holds­an­fø­rer ind­ta­ger na­tur­lig­vis en nøg­lerol­le, når Ney­mar, Lio­nel Messi og Lu­is Suárez skal neut­ra­li­se­res. Der spe­ku­le­res i, om han bli­ver sat ud på høj­re ba­ck for at styr­ke for­sva­ret ved at gi­ve plads til bå­de Pepe og Va­ra­ne cen­tralt. Tre gan­ge er han ble­vet ud­vist i et ’El Clási­co’. Mar­ce­lo Den bra­si­li­an­ske ven­stre­ba­ck er li­ge så me­get en of­fen­siv trus­sel, som han er en de­fen­siv gar­de­ring. Han kan mu­lig­vis se frem til – igen – at skul­le for­sø­ge at sta­ek­ke Lio­nel Messi, der kom­mer trom­len­de fra Bar­ce­lo­nas høj­re si­de. Ca­se­miro Blev i som­mer hen­tet til­ba­ge fra lån i FC Por­to og har i lø­bet af ef­ter­å­ret spil­let sig ind som fast mand på den cen­tra­le midt­ba­ne, hvor han er den af Re­al Madrid-spil­ler­ne, der har flest de­fen­si­ve plig­ter. Kan bli­ve of­ret, hvis tra­e­ner Rafael Benítez slip­per tøj­ler­ne og spil­ler med James Rodrígu­ez fra start som en me­re of­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler. To­ni Kroos En pas­nings­spil­ler af Guds nå­de. Top­per sta­ti­stik­ken over pas­nings­pro­cen­ter i La Liga, hvor han har ramt en med­spil­ler i ik­ke fa­er­re end 92,6 pro­cent af til­fa­el­de­ne. Vig­tigt om­drej­nings­punkt på den cen­tra­le midt­ba­ne, hvor han skal for­de­le gul­det til de of­fen­si­ve tryl­le­kunst­ne­re. Luka Mod­ric Na­est­ef­ter hold­kam­me­ra­ten To­ni Kroos er han den spil­ler i he­le liga­en, der har den mest pra­e­ci­se pas­nings­fod. En sta­erk boks til boks­spil­ler, der spar­ker godt med beg­ge ben, ar­bej­der hårdt og har et glim­ren­de blik for spil­let. Ga­reth Bale Wa­li­se­ren har va­e­ret ude med en la­egska­de si­den mid­ten af ok­to­ber, men har tra­e­net med i Madrid i ugen op til kam­pen. Vi­ser det sig, at han ik­ke bli­ver klar, står James Rodrígu­ez pa­rat ef­ter at va­e­ret kom­met sig over sin ska­de. Cri­sti­a­no Ro­nal­do Der er dem, der vil si­ge, at den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne har ramt en form­ned­gang, og så er der dem, der vil på­stå, at tre mål i seks kam­pe er et helt ud­ma­er­ket snit. Cri­sti­a­no Ro­nal­do bli­ver selvsagt en nøg­le­spil­ler i af­te­nens kamp, hvor han kan gen­op­ta­ge ri­va­li­se­rin­gen med den sand­syn­lig­vis til­ba­ge­vend­te Lio­nel Messi. Isco Har ik­ke helt ud­fol­det det ta­lent, der i 2013 gav ham et pris­skilt på 30 mio. eu­ro, da han skif­te­de fra Mála­ga, men er dog for­holds­vis fast mand i star­top­stil­lin­gen. Kan bli­ve of­ret, hvis det skul­le vi­se sig, at skan­da­leom­bru­ste Ka­rim Ben­ze­ma bli­ver klar til at spil­le fra start, hvil­ket dog vir­ker us­and­syn­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.