’El Clási­co’

BT - - REAL MADRID - FC BARCELONA -

med buh-råb i Madrid i af­ten. Det er han dog ved at va­e­re vant til, og mon ik­ke Cri­sti­a­no Ro­nal­do bli­ver hans største pro­blem? Javi­er Ma­s­che­ra­no Jéré­my Mat­hieu kan kom­me i spil, men fransk­man­den er ik­ke li­ge så sik­ker en brik for tra­e­ner Lu­is En­rique som ar­gen­ti­ne­ren, der med sin ru­ti­ne, sin sta­er­ke vil­je og ener­gi­ful­de ind­sats sand­syn­lig­vis bli­ver fo­re­truk­ket i kam­pen mod Re­al Madrid. Jor­di Al­ba Li­ge som Da­ni Al­ves i høj­re si­de er Jor­di Al­ba flink til at kom­me med frem over kan­ten, hvor han med sin fi­ne tek­nik og sin sto­re hur­tig­hed er en of­fen­siv trus­sel. Ser­gio Busquets Han er den ty­pe spil­ler, en­hver tra­e­ner vil el­ske at ha­ve på sit hold. Han er plig­top­fyl­den­de, har et frem­ra­gen­de over­blik, ar­bej­der og pla­ce­rer sig godt de­fen­sivt, be­går sja­el­dent fejl og er sik­ker i pas­nings­spil­let. Det he­le uden at gø­re det sto­re va­e­sen af sig. Ivan Raki­tic Den kro­a­ti­ske midt­ba­ne­spil­ler er god på død­bol­de, har i det he­le ta­get et godt spark og er re­la­tivt må­l­far­lig af en cen­tral midt­ba­ne­spil­ler at va­e­re. Des­u­den ar­bej­der han hårdt i hol­dets tjeneste. An­drés Inies­ta An­fø­re­ren har fle­re gan­ge va­e­ret med helt frem­me i fel­tet om at bli­ve ver­dens bed­ste spil­ler, men er altid hav­net li­ge uden for Messi og Ro­nal­dos top to. Stort over­blik, ser selv de mind­ste hul­ler i for­sva­ret, ele­gant i sin bol­dom­gang og bå­de må­l­far­lig og sta­erk som as­sist­spil­ler. Lio­nel Messi Er ble­vet meldt klar til kamp ef­ter ot­te ugers pau­se på grund af en ska­de i det ven­stre knae. Er ik­ke ty­pen, der star­ter på ba­en­ken og må der­for for­ven­tes at va­e­re med fra start. In­den sin ska­de hav­de han sco­ret seks mål i syv kam­pe og lagt op til yder­li­ge­re to. Lu­is Suárez Den hård­t­ar­bej­den­de an­gri­ber har strå­let i Lio­nel Mes­sis fra­va­er og sco­ret syv mål i de se­ne­ste fi­re kam­pe for Bar­ce­lo­na. En emi­nent spil­ler, der har bå­de tem­pe­ra­ment, fy­sisk styr­ke, tek­nik, må­l­far­lig­hed og blik for med­spil­ler­ne. På det se­ne­ste ik­ke mindst for Ney­mar. Ney­mar Er han ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler li­ge nu? Det er der dem, der vil ar­gu­men­te­re for. Ney­mar har blom­stret, mens Lio­nel Messi har va­e­ret ska­det, og det bli­ver spa­en­den­de at se, hvor­dan han kla­rer sig, når de nu skal spil­le sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.