Børn og livs­stil

BT - - INDHOLD -

Har du valgt at få et, to, tre el­ler fle­re børn? El­ler har du må­ske li­ge­frem valgt slet ik­ke at få børn? Der er man­ge må­der at ty­de per­son­lig­he­der på. ’Ken­der du ty­pen’ er der et DR-pro­gram, der hed­der. Her ga­et­ter to livs­stil­s­eks­per­ter på per­son­lig­hed, be­ska­ef­ti­gel­se og livs­stil hjem­me hos kend­te men­ne­sker. Her er det ting som kun­sten på va­eg­ge­ne, ind­hol­det af kla­e­de­ska­bet el­ler kø­le­ska­bet, der er med til at be­stem­me, hvil­ken ty­pe de er. I sam­me stil ser vi i den­ne uges BT We­e­kend på, hvad det si­ger om dig, hvor man­ge børn du har valgt at få. La­es med og se om det pas­ser – og­så selv­om du ik­ke har børn – det si­ger nem­lig og­så no­get om dig. Og har du børn – må­ske end­da i te­e­na­ge­al­de­ren – og kaemper du med at få de un­ge men­ne­sker i seng om af­te­nen – og li­ge­så ud af den om mor­ge­nen, så er der iføl­ge Chris Ma­cDo­nald en helt na­tur­lig for­kla­ring på det. God (BT) We­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.