Stress gør dig syg

BT - - KLUMME -

Hvis du går og skran­ter og hi­ver al­le syg­dom­me til dig, er du må­ske stres­set uden at vi­de det. Stress er en slags usyn­lig til­stand, syg­dom vil nog­le kal­de den, som mod­vir­ker, at du er helt på top­pen. Og når du ik­ke er helt på top­pen, bli­ver det og­så sva­ert at hol­de va­eg­ten el­ler at slan­ke sig. For når du er stres­set, hol­der krop­pen på bå­de fedt og va­e­ske – og immunsystemet er hårdt un­der pres.

Når vi er stres­se­de, ud­skil­ler bi­ny­rer­ne en ra­ek­ke hor­moner for bed­re at kun­ne kla­re si­tu­a­tio­nen og for­be­re­de krop­pen til en­ten at flyg­te el­ler ka­em­pe. Din kro­ps cel­ler tror, at du er en i en ‘liv el­ler død’-si­tu­a­tion. Di­ne bi­ny­rer kø­rer på høj­tryk og ud­skil­ler adre­na­lin, noradre­na­lin, al­doste­ron og kor­ti­sol.

Adre­na­lin og noradre­na­lin får din puls til at sti­ge, blod­kar og lun­ge­va­ev til at ud­vi­de sig og hjer­nen til at fo­ku­se­re bed­re. Det sker for at ska­er­pe di­ne san­ser og gø­re krop­pen klar til en fy­sisk an­stren­gel­se.

Al­doste­ron kon­trol­le­rer na­tri­u­mog ka­li­um­ba­lan­cen i blo­det samt i di­ne cel­ler og va­ev, og det har be­tyd­ning for din va­e­ske­ba­lan­ce. Jo me­re al­doste­ron, der ud­skil­les, jo me­re salt til­ba­ge­hol­des i krop­pen. Salt bin­der vand, og det gi­ver en øget va­e­ske­op­hob­ning i krop­pen. Der­for ta­ger man­ge på, når de er

stres­se­de. Øget va­e­ske i krop­pen er og­så en slags over­le­vel­ses­me­ka­nis­me. Jo me­re va­e­ske, jeg har i krop­pen, jo la­en­ge­re kan jeg over­le­ve, hvis jeg kom­mer for langt va­ek fra mit ter­ri­to­rie. År­sa­ger­ne til dis­se me­ka­nis­mer skal fin­des helt til­ba­ge til, da men­ne­sket var et vildt­le­ven­de dyr. For selv­om vi i dag le­ver i et ci­vi­li­se­ret sam­fund, så har vi sta­dig vis­se urin­stink­ter i os. Stress og de re­la­te­re­de au­to­ma­ti­ske me­ka­nis­mer, føl­ger med os, uan­set hvil­ket år­hund­re­de vi le­ver i.

Til­pas­ning af im­mun­for­svar

Kor­ti­sol har fle­re funk­tio­ner i krop­pen - bå­de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve. Krop­pen kan ik­ke fun­ge­re uden kor­ti­sol - men for me­get har en øde­la­eg­gen­de ef­fekt. Hor­monets pri­ma­e­re for­mål er at re­gu­le­re stof­skif­tet og sør­ge for til­pas­se im­mun­for­sva­ret. Men for sto­re ma­eng­der kor­ti­sol får blandt an­det blodå­rer­ne til at tra­ek­ke sig sam­men i vis­se om­rå­der af krop­pen - blandt an­det om­kring tar­me­ne, hvil­ket kan på­vir­ke din for­dø­jel­se ne­ga­tiv.

Min­dre blod om­kring tar­me­ne gør, at de ik­ke ar­bej­der så ef­fek­tivt med at ned­bry­de ma­den - og der­for ri­si­ke­rer vi for­stop­pel­se. Kor­ti­sol sør­ger og­så for at blod­tryk­ket sti­ger, så der kom­mer blod til mus­k­ler­ne, som vi skal bru­ge, når vi lø­ber el­ler slås. Det gi­ver en øget ap­pe­tit, og der­for kan det va­e­re sva­ert at ta­be sig el­ler blot hol­de va­eg­ten - for­di vi jo re­elt ik­ke hver­ken lø­ber el­ler slås, som den stres­se­de krop tror, at vi skal.

Pres­set på krop­pen på­vir­ker og­så im­mun­for­sva­ret, der bli­ver sva­ge­re, når vi er stres­se­de. Vi mi­ster nem­lig en mas­se vig­ti­ge vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, når hor­moner­ne pum­per rundt i krop­pen - og det sli­der på cel­ler­ne. Sam­ti­dig er det sva­ert for krop­pen at dan­ne nye im­mun­for­svars­cel­ler, der kan hol­de krop­pen fri for syg­dom.

Hvad kan vi gø­re mod stress? Rent kost­ma­es­sigt er det et must at drik­ke 2-2,5 li­ter rent vand dag­ligt. Det kan mod­vir­ke va­e­ske­op­hob­nin­ger. Drop sti­mu­lan­ser som kof­fe­in, al­ko­hol og suk­ker. Har du lyst til sødt, så spis na­tu­rens eget i form af frugt. Drik la­krid­ste, der og­så har en vis sød­me i sig. Spis fuld­kornspro­duk­ter, der ma­et­ter og in­de­hol­der vig­ti­ge fi­bre.

Fi­bre er med til at gi­ve en god blod­suk­ker­ba­lan­ce, det er nød­ven­digt for at få stres­sen ud af krop­pen. Der er og­så man­ge fi­bre i grønt­sa­ger, og dis­se fi­bre er med til at gi­ve tarm­bak­te­ri­e­fl­ora­en no­get at byg­ge si­ne sun­de bak­te­ri­er med. Hvis du dag­ligt kan drik­ke et glas ma­el­ke­sy­re­ga­e­ret saft, el­ler grønt­sags­saft med Vi­ta Biosa i (pro­bi­o­ti­ka), vil du kun­ne ma­er­ke, at du får en bed­re for­dø­jel­se og der­ved og­så mod­vir­ke stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.