GUIDE: Så­dan er du hvis du

BT - - INDBLIK -

be­tin­ge­de. Nog­le kan kun få ét barn, hvil­ket kan va­e­re en stor sorg. An­dre er ble­vet skilt og har ik­ke nå­et at fin­de en ny part­ner, in­den det er for sent.

»Nog­le ser ét barn som sig­nal om, at man har sta­er­kt fo­kus på eg­ne be­hov, og det kan ha­ve en af­smit­ten­de ef­fekt på ene­bar­net, der hel­ler ik­ke la­e­rer at in­d­ord­ne sig i det fa­el­les­skab, en sø­sken­de­flok er,« forta­el­ler Emi­lia van Hau­en.

Ka­rak­te­ri­stisk for ét­barns-fora­el­dre er, at de nemt kan bli­ve ’ti­vo­li­fora­el­dre’, for­di de kom­pen­se­rer for – og har dår­lig samvit­tig­hed over – ik­ke at gi­ve de­res barn sø­sken­de. Of­te ta­ger de fa­er­re kon­flik­ter og gør et stort num­mer ud af at vi­se de­res barn, at de el­sker det. Har man valgt kun at få ét barn, har man, iføl­ge Emi­lia van Hau­en, mu­lig­vis travlt med kar­ri­e­ren, der be­ty­der me­get for én. Man er hur­tigt til­ba­ge på ar­bej­de, og bør­ne­lo­gi­stik­ken er nem­me­re at hånd­te­re fora­el­dre­ne imel­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.