An­tal­let af børn

Det er ik­ke til­fa­el­digt, hvor man­ge børn du får. Få eks­per­ter­nes for­kla­ring på, hvil­ken ty­pe du er, alt ef­ter om du har 0, 1, 2, 3 el­ler fle­re børn

BT - - INDBLIK - Mil­le Sjøgren Foto Sa­ra Gangsted

btwe­e­kend@bt.dk

HHau­en, der be­ska­ef­ti­ger sig med trends i ti­den, er der li­ge nu en klar ten­dens til sto­re bør­ne­flok­ke. Man­ge børn sig­na­le­rer over­skud og sta­tus. To ting, som man­ge stra­e­ber ef­ter i en el­lers hek­tisk hver­dag. »Når stress og man­gel på tid er en ge­ne­rel pra­e­mis i sam­fun­det, bli­ver det et ide­al at ha­ve god tid til fa­mi­li­en. Hvis man sam­ti­dig har øko­no­misk og fø­lel­ses­ma­es­sigt over­skud til at ta­ge sig af me­re end ét barn el­ler to, re­pra­e­sen­te­rer det et ide­al, som man­ge men­ne­sker – i hvert fald på over­fla­den – drøm­mer om,« for­kla­rer hun.

Fa­mi­lie­vej­le­der Lo­la Jen­sen er enig i, at stor­fa­mi­li­er­ne er et sta­tus­sym­bol. Men hun ser og­så en ny ten­dens til, at det kan va­e­re li­ge så stort et ide­al at kla­re sig med min­dre.

To børn er be­kvemt

»For fem år si­den var det at ha­ve me­re end fi­re børn helt klart et ud­tryk for sta­tus. I dag vil jeg me­ne, at der er me­re pre­sti­ge i at få to børn, spe­ci­elt hvis man kan få en af hvert køn,« si­ger hun.

Iføl­ge Lo­la Jen­sen ser det ud som om, kro­p­si­de­a­let har over­ta­get plad­sen fra de man­ge børn, hvis må­let er at sig­na­le­re over­skud og høj sta­tus.

Der­for ser man nu fa­ed­re og mødre lø­be rundt på de­res fe­rie kl. syv om mor­ge­nen med po­der­ne i lø­be­vog­nen.

Ved si­den af yn­gel­plej­en skal der nem­lig bå­de va­e­re tid til at lø­be ma­ra­ton og ved­li­ge­hol­de en flot krop. I den sam­men­ha­eng er to børn me­re be­kvemt end en stor bør­ne­flok.

Bå­de Lo­la Jen­sen og Emi­lia van Hau­en er eni­ge i, at uan­set om man føl­ger ti­dens trend el­ler har valgt et to­talt bør­ne­frit liv, kan man pe­ge på fa­el­le­stra­ek blandt de, der va­el­ger at få man­ge el­ler få børn.

La­es med – og se om du kan gen­ken­de dig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.