0 børns-ty­pen

BT - - INDBLIK -

Har du valgt et liv uden børn, har du iføl­ge Emi­lia van Hau­en højst sandsynlig en stor trang til fri­hed og lyst til at dyr­ke dig selv og di­ne eg­ne in­ter­es­ser.

Man­ge fri­vil­ligt barn­lø­se er gud­fora­el­dre til ven­ners el­ler sø­sken­des børn, hvil­ket gi­ver dem til­freds­stil­lel­se på bør­ne­fron­ten. Bå­de bør­ne­fri kvin­der og ma­end vil of­te dyr­ke en el­ler fle­re in­ter­es­ser f.eks. yo­ga, kunst el­ler mo­tor­cyk­ler, for­di de har ti­den og fri­he­den til det. Øko­no­mi­en ra­ek­ker la­en­ge­re, så de­res rej­ser går of­te til en­ten ekso­ti­ske ste­der el­ler stor­by­er, mens La­lan­dia er ’no go’.

Men det frie liv har en bag­si­de. Det er ge­ne­relt so­ci­alt uac­cep­ta­belt at va­el­ge bør­ne­ne fra, si­ger Emi­lia Van Hau­en. Det op­fat­tes som bå­de egoi­stisk og selv­cen­tre­ret, og isa­er mødre har sva­ert ved at for­stå de kvin­der, der ik­ke får børn. Der­for fø­ler den bar­ne­fri kvin­de sig of­te stig­ma­ti­se­ret, og hun skal ar­gu­men­te­re for sit valg.

»Den so­ci­a­le stig­ma­ti­se­ring har rod i bi­o­lo­gi­ske for­svars­me­ka­nis­mer, der går på, at barn­lø­se ik­ke bi­dra­ger til fa­el­les­ska­bet ved at få ar­ten el­ler sam­fun­det til at over­le­ve,« si­ger Emi­lia van Hau­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.