Har 1, 2 el­ler man­ge børn

BT - - INDBLIK -

le­ve. Der­for er det ble­vet en so­ci­al norm, at en rig­tig fa­mi­lie be­står af mindst to fora­el­dre og to børn,« forta­el­ler Emi­lia van Hau­en.

To børn sig­na­le­rer, at man ger­ne vil ha­ve plads og over­skud til an­det i li­vet end børn. F.eks. ha­ve pen­ge nok til at kun­ne ta­ge si­ne børn med på fe­de rej­ser. Li­ge­som man og­så går op i sit ar­bej­de og ger­ne vil ha­ve en kar­ri­e­re. el­sker børn, men du vil med ti­den og­så ger­ne ha­ve tid til an­det. Man­ge trebørns-flok­ke etab­le­res, for­di fora­el­dre­ne ger­ne vil ha­ve bå­de dren­ge og pi­ger.

»Har man tre børn, er de to før­ste of­te af sam­me køn – num­mer tre kom­mer, for­di man­ge ger­ne vil ha­ve børn af beg­ge køn,« for­kla­rer Lo­la Jen­sen.

Ka­rak­te­ri­stisk for trebørns-fa­mi­li­er­ne er, at der går et par år me­re, in­den fora­el­dre­ne er til­ba­ge på ar­bejds­mar­ke­det på fuld tid. Of­te ser man og­så, at den ene fora­el­der ik­ke pri­o­ri­te­rer sin kar­ri­e­re så højt som den an­den. Hau­en fa­mi­li­er, der ger­ne vil ha­ve me­re tid til de na­e­re re­la­tio­ner.

»De el­sker ba­re børn og ser det som en stor res­sour­ce og livs­kraft. Det er dyrt at ha­ve man­ge børn, der­for vil man­ge fa­mi­li­er, der va­el­ger en stor bør­ne­flok, of­te ha­ve en god øko­no­mi,« si­ger hun.

Den ene fora­el­der ar­bej­der mu­lig­ves del­tid el­ler slet ik­ke, men man­ge stor­fa­mi­li­er får sig og­så en au pair, som hja­el­per med at få lo­gi­stik­ken til at gå op. Stor­fa­mi­li­ens fa­el­le­stra­ek er bl.a., at de har et af­slap­pet for­hold til, hvor­dan de­res hjem ser ud. De pri­o­ri­te­rer re­la­tio­ner­ne i ste­det for pro­duk­ti­vi­tet på sam­fun­dets veg­ne. Der er of­te en stor so­ci­al rum­me­lig­hed i dis­se fa­mi­li­er. Fora­el­dre­ne i stor­fa­mi­li­er kan sag­tens va­e­re højtud­dan­ne­de, men har sja­el­dent sa­er­ligt kra­e­ven­de job.

»Stor­fa­mi­li­er­ne bor ty­pisk om­kring de sto­re by­er og nord for Kø­ben­havn. Men rundt om i lan­det sky­der fle­re lo­kal­sam­fund op, hvor den kre­a­ti­ve klas­ser sø­ger til, bl.a. i Pra­e­stø, hvor man får man­ge bil­li­ge kva­drat­me­ter til sin stor­fa­mi­lie,« forta­el­ler Emi­lia van Hau­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.