4+ børns-ty­pen

BT - - INDBLIK -

Har du valgt at få en stor bør­ne­flok med fi­re el­ler fle­re børn, er bør­ne­ne klart den vig­tig­ste in­gre­di­ens i dit liv, og du ned­pri­o­ri­te­rer di­ne eg­ne be­hov.

Iføl­ge Lo­la Jen­sen fin­des der groft sagt to ty­per, der får man­ge børn: Dem, der har øko­no­misk og tids­ma­es­sigt over­skud, og dem, som mang­ler ind­hold i li­vet. Bør­ne­ne gi­ver den før­ste grup­pe sta­tus, mens den sid­ste grup­pe får en me­ning. Den tred­je grup­pe, der va­el­ger at få man­ge børn, er iføl­ge Emi­lia van

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.