Chri­stel Eke­lund

BT - - INDBLIK -

• 45 år. • Bor på Vester­bro. • Er selv ud af en bør­ne­flok på fi­re. • Ar­bej­der som spe­a­ker.

Jeg har al­drig følt tran­gen til at sa­et­te børn i ver­den, og mit bi­o­lo­gi­ske ur har al­drig tik­ket. Det er ik­ke et fra­valg, jeg har ta­get af egoi­sti­ske år­sa­ger, men jeg sy­nes kun, man skal få børn, hvis man virkelig ik­ke kan la­de va­e­re.

Si­den jeg var lil­le, har jeg al­drig haft drøm­men om en fa­mi­lie med børn. Jeg flyt­te­de hjem­me­fra som 16-årig, for­di jeg hav­de en stor fri­heds­trang. Jeg har ik­ke valgt børn fra, men jeg er ba­re al­drig kom­met der­til, hvor jeg

We­e­kend - 21.11.2015 har haft lyst til at va­el­ge dem til.

Jeg el­sker børn, og jeg er tan­te C for al­le mi­ne sø­sken­des og ven­ners børn. Det er no­get pjat at tro, at man ik­ke kan el­ske børn, for­di man har valgt ik­ke at få no­gen selv.

Jeg el­sker min fri­hed og rej­ser me­get. Jeg har bo­et bå­de i Du­bai og Spanien, og hvert år ta­ger jeg til In­di­en, når det bli­ver gråt og koldt i Dan­mark. Jeg ta­ger og­så på man­ge stor­by­fe­ri­er, og det er alt­så sjove­re uden børn. Jeg in­ter­es­se­rer mig for kunst, kul­tur, te­a­ter og jeg går til et hav af kon­cer­ter – uden børn.«

Chri­stel Eke­lund om eks­per­ter­nes dom:

»Jeg mat­cher for­kla­rin­gen på folk, der va­el­ger ik­ke at få børn. Min fri­hed be­ty­der me­get for mig, og jeg har man­ge in­ter­es­ser, som jeg el­sker at dyr­ke. Men at jeg skul­le va­e­re egoi­stisk, for­di jeg va­el­ger ik­ke at sa­et­te børn i ver­den, er for­kert. Jeg sy­nes fak­tisk, det er omvendt. Man­ge bør­ne­fa­mi­li­er bli­ver me­re egoi­sti­ske om­kring sig selv og fa­mi­li­en, når de får børn. Of­te har de f.eks. ik­ke tid til at hja­el­pe an­dre. Jeg tra­eng­te ik­ke til at få børn, så jeg har tid og over­skud til at hja­el­pe an­dre.

Of­te for­står folk ik­ke mit valg, og jeg har i den grad følt mig stig­ma­ti­se­ret af sam­fun­det. Jeg har hørt folk si­ge, at jeg vil for­try­de det, at jeg ik­ke ved, hvad jeg går glip af, og at det er for dumt. Hel­dig­vis er barn­lø­se ble­vet me­re åb­ne, og fle­re tør godt si­ge højt, at de til­va­el­ger li­vet uden børn.

Jeg for­står godt, at folk ta­en­ker, ’hun skal va­e­re med til at brin­ge ar­ten vi­de­re og gø­re sin bor­ger­pligt, og hvem skal ta­ge os af os al­le sam­men, når vi bli­ver gam­le?’ Men set ud fra et glo­balt syn med over­be­folk­ning, fø­les det jo na­e­sten uansvar­ligt at sa­et­te fle­re børn i ver­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.