’Børn gi­ver mig liv­se­ner­gi’

San­dra Saa­by Sch­midt. 40 år, har to dren­ge på 12 og 10 år og to pi­ger på fi­re og to år

BT - - INDBLIK - Mil­le Sjøgren Foto Sa­ra Gangsted

btwe­e­kend@bt.dk at ha­ve føl­ge­s­ven­de og go­de ven­ner he­le li­vet, det har de i hin­an­den.

Jeg har al­drig syn­tes, at det var be­sva­er­ligt el­ler hårdt at ha­ve børn, og jeg sy­nes ab­so­lut ik­ke, jeg har valgt no­get fra. Tva­er­ti­mod. Hver ene­ste mor­gen, når jeg våg­ner, fø­ler jeg mig som det ri­ge­ste men­ne­ske i ver­den. Bør­ne­ne er helt klart et til­valg. Det er klart, at der med fi­re børn er me­re ko­or­di­ne­ring i hver­da­gen, men for mig er det ok.

Ef­ter barn num­mer fi­re valg­te jeg at gå på del­tid som la­e­rer. Vi har brug for flek­si­bi­li­tet i fa­mi­li­en, og da jeg har valgt at sa­et­te bør­ne­ne i ver­den, vil jeg ger­ne bru­ge tid sam­men med dem. Vi har over­ve­jet en au pair, men så skul­le hun kun bru­ges til det prak­ti­ske som at la­ve mad og gø­re rent, for jeg vil selv va­e­re sam­men med un­ger­ne.

Der har selv­føl­ge­lig va­e­ret nog­le år, hvor jeg ik­ke har haft så me­get tid til mig selv, men jeg hav­de hel­ler ik­ke fo­kus på det. Hvis jeg ger­ne vil lø­be en tur om af­te­nen, er min mand der, det har va­e­ret nok for mig.

Bør­ne­ne har hel­ler ik­ke for­hin­dret os i at rej­se el­ler gå på re­stau­rant, for de har jo altid hin­an­den, og er hin­an­dens bed­ste ven­ner. På den må­de er det fak­tisk ret nemt.«

San­dra Saa­by Sch­midt om eks­per­ter­nes dom:

»Jeg pas­ser klart på be­skri­vel­sen. Jeg el­sker børn, og de gi­ver mig liv­se­ner­gi. Jeg har altid ar­bej­det med børn og sy­nes, de er sjove og fan­ta­sti­ske. Jeg kan godt li­de de na­e­re re­la­tio­ner, som vi pri­o­ri­te­rer højt i vo­res fa­mi­lie.

Vi har et re­la­tivt stort øko­no­misk rå­de­rum, har råd til at ha­ve fi­re børn på pri­vatsko­le og sta­dig ta­ge på fe­rie, og jeg ar­bej­der halv­tid. Det er klart, det ko­ster pen­ge at ha­ve man­ge børn. Jeg ved ik­ke, om no­gen ser op til mig, for­di jeg har man­ge børn. Nog­le gan­ge si­ger folk: ’Hvor er det im­po­ne­ren­de, at du har fi­re børn og selv ba­ger til dit og dat, hvor får du over­skud­det fra?’ Men for mig er det ik­ke me­re be­sva­er­ligt at ha­ve fi­re end to børn. Jeg har over­skud, for­di jeg har valgt dem. Børn gi­ver mig liv­se­ner­gi.«

We­e­kend - 21.11.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.