Syg­dom­men sat­te ild i dren­gedrøm­men

For to år si­den fik Pe­ter Møl­ler kon­sta­te­ret mo­der­ma­er­ke­kra­eft, det var en øjenåb­ner for den i dag 64-åri­ge mand. Na­e­ste år cyk­ler han tva­ers over USA i en god sags tjeneste

BT - - INDBLIK - Af Ma­rie Var­m­ing

Foto Bax Lind­hardt btwe­e­kend@bt.dk

Dmen det føl­tes som om, han var i en oste­klok­ke, og han af­vi­ste dem, der i bed­ste me­ning for­søg­te at ta­le med ham. »La­e­gen rin­ge­de man­dag og sag­de, jeg vil­le bli­ve kon­tak­tet af en pla­stik­kirurg in­den en uge. Jeg ta­enk­te ba­re: En uge? Det kun­ne jeg slet ik­ke hol­de ud.« Hel­dig­vis rin­ge­de de fra Rigs­ho­spi­ta­let al­le­re­de sam­me dag og gav ham en tid da­gen ef­ter. Om tirs­da­gen blev han un­der­søgt for even­tu­el spred­ning af mo­der­ma­er­ke­kra­ef­ten til lym­fe­sy­ste­met.

»Jeg føl­te mig virkelig i go­de ha­en­der. Det gik sta­er­kt, og de lo­ve­de mig, at de tog det me­get al­vor­ligt,« hu­sker Pe­ter Møl­ler, som kun har go­de ting at si­ge om det sund­heds­va­e­sen, han mød­te for to år si­den.

»Men det var en un­der­lig fø­lel­se, for jeg føl­te mig slet ik­ke syg. Jeg hav­de ik­ke ondt et ene­ste sted, men jeg hav­de en po­ten­ti­elt dødelig di­ag­no­se ha­en­gen­de over ho­ve­d­et. Jo, jeg var må­ske ved at bli­ve syg i ho­ve­d­et af det. Det var ta­et på,« er­ken­der Pe­ter Møl­ler.

Ner­vepi­r­ren­de ven­te­tid

En uge se­ne­re kan Pe­ter selv spad­se­re ind på en ope­ra­tions­stue, la­eg­ge sig på brik­sen, og da han ma­er­ker et lil­le prik i ar­men, er han va­ek. To timer se­ne­re våg­ner han og er ble­vet ope­re­ret.

»De hav­de sagt, at de vil­le prø­ve at få sat no­get hud fra lå­ret op på ar­men, så det så pa­ent ud. Jeg var to­talt li­geg­lad. For mig be­tød det kos­me­ti­ske in­tet, og jeg sag­de end­da til dem, at de ba­re skul­le gra­ve dybt. Ba­re de fik det he­le med,« hu­sker Pe­ter og ta­ger sig til ar­men.

La­e­ger­ne har des­u­den ope­re­ret nog­le af lym­feknu­der­ne i høj­re arm­hu­le ud, for på dem kan de se, om kra­ef­ten er be­gyndt at spre­de sig til re­sten af krop­pen. Pe­ter skal dog ven­te 14 da­ge med at få svar.

»Hvis man har prø­vet at sid­de i kø i tra­fik­ken, ved man kun en brøk­del af, hvor fru­stre­ren­de det var. Jeg skul­le ven­te 14 da­ge på at få at vi­de, om jeg var rask el­ler dø­de­ligt syg. Jeg hav­de ma­re­ridt om nat­ten, og om da­gen for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.