Hen­syn til tra­et­te te­e­na­ge­re

Et sti­gen­de an­tal sko­ler for­sø­ger at til­ret­tela­eg­ge da­gen, så te­e­na­ge­re, der fra na­tu­rens si­de er B-men­ne­sker, kan kla­re sig bed­re fag­ligt. Frem­ra­gen­de og nød­ven­digt, me­ner Chris Ma­cDo­nald

BT - - STYRK DIT LIV - Af Sus­an­ne Say­ers

De sla­e­ber sig ud ad sen­gen, kan knap åb­ne øj­ne­ne og halvsover sig gen­nem de før­ste par un­der­vis­nings­ti­mer. Te­e­na­ge­re har fra na­tu­rens si­de en mar­kant an­der­le­des døgn­ryt­me end de fle­ste an­dre. De bli­ver søv­ni­ge sent, og det be­ty­der, at de får for lidt søvn, når de skal mø­de tid­ligt. Det har fle­re sko­ler ta­get kon­se- kven­sen af. Den før­ste var Vor­bas­se Sko­le, og si­den har an­dre slut­tet sig til. Og fra na­e­ste sko­le­år op­ret­ter År­hus Aka­de­mi som før­ste gym­na­sieud­dan­nel­se ’HF for B-men­ne­sker’ for at gi­ve de un­ge de bed­ste be­tin­gel­ser for at få go­de ka­rak­te­rer.

En ra­ek­ke un­der­sø­gel­ser do­ku­men­te­rer, at til­stra­ek­ke­lig søvn kan løf­te ele­ver­nes fag­li­ge re­sul­ta­ter mar­kant, men de ae­ld­ste ele­ver har sva­ert ved at sove nok, når de skal mø­de tid­ligt.

»Vi har en for­vent­ning om, at det kan gi­ve vo­res ele­ver hø­je­re ka­rak­te­rer, når de ik­ke li­der af so­ci­alt jet­lag. Vi kan hø­re fra Egå Ung­doms­højsko­le, at se­ne­re mø­de­tid der har be­ty­det to ting: La­ve­re fra­va­er – og så har la­e­rer­ne få­et me­re travlt, for­di de un­ge ef­ter­spør­ger me­re un­der­vis­ning og vi­den nu, for­di de ik­ke er tra­et­te på sam­me må­de som før,« si­ger rek­tor Al­lan Kort­num fra År­hus Aka­de­mi.

Sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald kal­der ini­ti­a­ti­vet bå­de frem­ra­gen­de og nød­ven­digt.

»Vi ved, at børns døgn­ryt­me aen­drer sig, når de bli­ver te­e­na­ge­re. De ud­skil­ler søvn­hor­monet me­la­to­nin se­ne­re, og der­for bli­ver de og­så først søv­ni­ge se­ne­re. Vi ved ik­ke, hvor­for det sker, men det er ik­ke ind­bild­ning. Selv børn, som har va­e­ret A-men­ne­sker, bli­ver B-men­ne­sker – op mod 80 pct. af al­le te­e­na­ge­re er B-men­ne­sker, og det går hårdt ud over dem, når de ik­ke får de­res nat­te­søvn,« si­ger Chris Ma­cDo­nald.

»De bli­ver zom­bi­er de før­ste timer på da­gen, og det går ud over de­res pra­e­sta­tio­ner,« til­fø­jer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.